Navigator 2 - Fonksiyon Tablosu

Navigator 2 - Fonksiyon Tablosu

Navigator2 na­sıl bir ürün?

Na­vi­ga­tor2, yö­ne­tim ka­rar des­tek sis­te­mi­nin bel ke­mi­ği­ni oluş­tu­ran bir üründür.

Na­vi­ga­tor2'ye as­lın­da bir za­man­lar bah­set­ti­ği­miz "Yö­ne­ti­ci pa­ke­ti" de de­ne­bi­lir. Yö­ne­ti­ci, diz üs­tü bil­gi­sa­ya­rı­na EX­CEL, Na­vi­ga­tor2 ve Logo da­ta­la­rı­nı alıp, ana­liz ve plan­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­bi­lir.

Navigator2 yay­gın kul­la­nım­dan çok, ofis oto­mas­yo­nu­na ih­ti­yaç du­yan, he­def­le­re gö­re yö­ne­tim pren­sip­le­ri­ne uyan, uzun ve kı­sa va­de­li plan­la­ma ya­pan, he­def ve ba­şa­rı­la­rı­nı çe­şit­li grup­la­ra su­nan, dü­zen­li ve mo­dern iş­let­me­le­rin ve­rim­li kul­la­na­ca­ğı bir pa­ket­tir.


Navigator2 ne­dir?

Ti­ca­ri oto­mas­yon pa­ket­le­ri­ni da­ha ön­ce kul­la­nan­la­rın ak­lı­na ge­le­ce­ği gi­bi, mo­dül­le­re iliş­kin ra­por­la­rın ta­ma­mı Ex­cel for­ma­tın­da alı­na­bil­mek­te da­ha son­ra Ex­cel için­den bu ra­por­lar açı­la­rak üze­rin­de iş­lem ya­pı­la­bil­mek­tey­di.

Bu iş­lem, Ti­ca­ri pa­ket­ten Ex­ce­l'e ku­ru­lan bir sta­tik bağ­lan­tı­dır.

Burada an­la­tı­la­cak olan Navigator2, Logo ve Ex­cel ara­sın­da bir bağ­lan­tı­dır. Di­ğer ti­ca­ri pa­ket­ler­de ben­ze­ri ol­ma­yan bir özel­lik­tir. Şöy­le ki, söz ko­nu­su bağ­lan­tı di­na­mik bir bağ­lan­tı­dır. As­lın­da bu bağ­lan­tı Ex­cel için­den ticari sistem ve­ri­le­ri­ne doğ­ru­dan ulaş­mak için yaz­dı­ğı­mız DLL (Dyna­mic Link Lib­rary - Di­na­mik Bağ­lan­tı Kü­tüp­ha­ne­si) sa­ye­sin­de ku­ru­lur.

Navigator2 ku­rul­duk­tan son­ra Ex­ce­l'e, tüm mo­dül­le­re iliş­kin bil­gi­le­re ulaş­ma­ya ya­ra­yan fonk­si­yon­lar ek­le­nir. Bu fonk­si­yon­lar de­ği­şik pa­ra­met­re­ler­le çok amaç­lı ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir­ler. Di­na­mik bağ­lan­tı­nın iki önem­li avan­ta­jı var­dır:

 • Bağ­lan­tı bir ke­re ku­ru­lur ve Logo Uygulamasında ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler so­nu­cun­da tek­rar tek­rar bağ­lan­tı kur­mak ge­rek­mez.
 • Ku­ru­lan bağ­lan­tı Logo Uygulamasında ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler­den anın­da et­ki­le­nir. Böy­le­ce Ex­cel Logo Uygulamasının bir par­ça­sıy­mış gi­bi ça­lı­şır.


Ne işe ya­rar?

Yu­ka­rı­da da açık­lan­dı­ğı gi­bi Navigator2 sis­te­mi­ni kur­du­ğu­nuz an­da Ex­cel, Ti­ca­ri sis­te­mi­ni­zin bir par­ça­sıy­mış gi­bi ça­lış­ma­ya baş­lar. Bu­nun si­ze sağ­la­ya­ca­ğı ola­nak­lar ve ya­rar­lar ha­yal gü­cü­nüz­le sı­nır­lı­dır.

Bu doküman si­ze ne­re­den baş­la­na­ca­ğı­nı gös­ter­mek ve ge­liş­ti­re­ce­ği­niz yön­tem­ler için fi­kir ver­mek ama­cıy­la ya­zıl­mış­tır. Bu ko­nu­yu be­lirt­tik­ten son­ra baş­lı­ca ya­rar­la­rı şu şe­kil­de sı­ra­la­ya­bi­li­riz:

 • Malzemeler, müş­te­ri­ler, sa­tı­cı­lar, si­pa­riş­ler, sa­tış­lar ve alım­lar, na­kit akı­şı vb. ko­nu­lar­la il­gi­li büt­çe­le­me ve­ya plan­la­ma tab­lo­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir­si­niz.
 • Her mo­dü­le iliş­kin o an­da­ki ger­çek du­ru­mu iz­le­me­ni­zi sağ­la­yan özet ve ay­rın­tı­lı da­ğı­lım ve du­rum tab­lo­la­rı ve gra­fik­le­ri ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz. (Ör­ne­ğin sa­tış­la­rın da­ğı­lı­mı, mal da­ğı­lı­mı si­pa­riş­le­rin da­ğı­lı­mı, tah­si­lat­la­rın ve öde­me­le­rin da­ğı­lı­mı, malzeme du­ru­mu, ca­ri he­sap­la­rın du­ru­mu, na­kit du­ru­mu)
 • Her mo­dü­le iliş­kin büt­çe ra­kam­la­rı ile ger­çek­le­şen ra­kam­la­rı kar­şı­laş­tı­ran tab­lo­lar ve gra­fik­ler ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz. Böy­le­ce he­def­ler­den ne ka­dar sap­tı­ğı­nı­zı, ve­rim­li­li­ği­ni­zi öl­çe­bi­lir, kı­sa ve uzun va­de­li tah­min­ler ya­pa­bi­lir, o an­da­ki ger­çek du­ru­mu­nu­zu de­ğer­len­di­re­bi­lir­si­niz.
 • He­def­le­nen ra­kam­lar­la ger­çek­le­şen ra­kam­lar ara­sın­da­ki fark­la­rı sü­rek­li kont­rol ede­bi­lir, ha­zır­la­ya­ca­ğı­nız tab­lo­lar­la so­run çı­ka­ran, he­def­ler­den sa­pan du­rum­la­rı ayır­de­de­bi­lir­si­niz. (Be­lir­li kri­ter­le­re gö­re uya­rı me­saj­la­rı ya­ra­ta­bi­lir­si­niz.) Böy­le­ce ak­sak­lık­la­ra anın­da mü­da­ha­le ede­bi­lir­si­niz.
 • Fi­nan­sal ana­liz tek­nik­le­ri­nin ta­ma­mı­nı kul­la­na­bi­lir ve ana­liz tab­lo­la­rı ve gra­fik­le­ri ya­ra­ta­bi­lir­si­niz. (Ya­tay ana­liz (kar­şı­laş­tır­ma­lı ana­liz), di­key ana­liz (Yüz­de yön­te­mi), trend ana­li­zi, Oran­sal ana­liz yön­tem­le­ri­ni kul­la­na­bi­lir­si­niz.)
 • Ha­zır­la­mış ol­du­ğu­nuz kar­şı­laş­tır­ma­lı tab­lo­la­ra is­te­di­ği­niz de­ğer­le­ri gi­re­rek se­nar­yo­lar oluş­tu­ra­bi­lir, fir­ma­nı­zın de­ği­şik ko­şul­lar­dan na­sıl et­ki­le­ne­ce­ği­ni gö­re­bi­lir­si­niz.
 • Eli­niz­de­ki fonk­si­yon­la­rı uy­gun şe­kil­de kul­la­na­rak şu an­da prog­ram­dan al­dı­ğı­nız tüm ra­por­la­rı (bir kaç ta­ne­si dı­şın­da) Ex­cel­'de oluşturabilirsiniz. Böy­le­ce bu ra­por­lar üze­rin­de is­te­di­ği­niz gi­bi şe­kil de­ği­şik­li­ği ya­pa­bi­lir, ek bil­gi alan­la­rı ta­nım­la­ya­bi­lir­si­niz. İs­te­di­ği­niz kri­ter­le­re gö­re filt­re ede­bi­lir, ara toplam vb. he­sap­la­ma­lar ek­le­ye­bi­lir­si­niz. Do­la­yı­sıy­la ken­di fir­ma­nı­zın ka­rak­te­ris­tik ra­por­la­rı­nı oluş­tu­ra­bi­lir ve sü­rek­li kul­la­na­bi­lir­si­niz.
 • Son söz ola­rak unut­ma­yın ki, Ex­cel bir tab­lo­la­ma ve gra­fik prog­ra­mı­dır ve ta­ma­men yu­ka­rı­da an­la­tı­lan tür­den iş­ler için ta­sar­lan­mış­tır. Bu yüz­den ak­lı­nı­za ge­le­bi­le­cek her tür­lü gra­fik ve tab­lo­yu el­de ede­bi­lir­si­niz.


Fonksiyonlar


İncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın.

ABC
DE

AcCalc

AcCalcList

AcCalcBL

AcCNum

AcInfo

BDGTCalc

BDGTInfo

BmInfo

BnAcCalc

BnAcCalcList

BnAcCNum

BnAcInfo

BnAcNum

BnInfo


CBCalc      

CBCalc2

CBCalcList

CBCNum

CBCNum2

CBInfo

ClCalc

ClCalcList

ClCNum

ClDue

ClInfoClNum

ClVal

ClValList

ClVal2

CSCalc

CSCalc2

CSCalcList

CSCalcList2

CurrInfo

CurrNum

CurrNum2

DBCount

DBInfo

DeptInfo

DisCalc

DisCalcList

DisInfo

DisNum

DispCalc

DivisInfo


EmpInfo

EmpNum

EximInfo

ExpCalc

ExpCalcList

ExpInfo

ExpNum

ExtInfo

ExtNum

ExtStr

FIOPQ

FAYrNum

FirmInfo

InvCalc

InvCalc1

InvCalcList

InvCalcList1

OHPCalc

OHPCalcList

OHPCNum

OHPInfo

OprInfo

OrdCalc

OrdCalc2

OrdCalcList

PrdCalc

PromInfo

PromNum

QcInf
RS
W

RtgInfo

SlCalc

StCalcList

SlcInfo

SlInfo

SpcInfo

SQLInfo

SrvCalc

SrvCalc2

SrvCalcList

SrvCalcList2

SRVCNum

SRVInfo

SRVNum

SrvPrice

StCalc2

StCalc

StCNum

StCNum2

Stdavgcurr

StdCost

StdperInfo

StdperVal

StInfo

StInfo2

StNum

StNum2

StPrice

SuppInfo

SuppInfoVrnt

SysInfoBazı alanlar isimleri, fonksiyonların sorguda kullandığı tablolarda ortak olabilir. Buna bağlı olarak alanın çekilmek istendiği tabloyu belirtmek için parantez içindeki kısaltmaların alanların başına konulması gerekmektedir.


AcCalcList: EMFLINE (GLTRN)

StCalcList: STLINE (STRNS), INVOICE (INVFC), STLINEEXCH (STLNEXCH)

OrdCalcList: ORFLINE (OTRNS), ORFICHE (ORFIC), ORDLINEEXCH (ORDLINEEXC), ITEMS (ITMSC)

InvCalcList1: STLINE (STRNS), STLINEEXCH (STLNEXCH), INVOICE (INVFC)

InvCalcList: STLINE (STRNS), STLINEEXCH (STLNEXCH), INVOICE (INVFC), CLCARD (CLNTC)

SrvCalcList: STLINE (STRNS), SRVCARD (SERVC)

SrvCalcList2: ORFLINE (OTRNS), SRVCARD (SERVC)

DisCalcList: STLINE (STRNS), DECARDS (DSEXC), STFICHE (STFIC)

ExpCalcList: STLINE (STRNS), DECARDS (DSEXC), STFICHE (STFIC)

ClCalcList: CLFLINE (CTRNS), CLCARD (CLNTC)

CsCalcList: CSCARD (CHQPN)

CsCalcList2: CSCARD (CHQPN)

BnAcCalcList: BNFLINE (BTRNS), BANKACC (BNACC)

CBCalcList: KSLINES (CASHTR), KSCARD (CASHC)

OHPCalcList: ACCDISTDETLN (ACCDISTDET), EMCENTER (COSTC)


Örnek:

GLTRN.DATE_

CLNTC.CODEİncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın.


Fonksiyon Adı

AcCalc

İlgili Modüller

Muhasebe Bölümü

Muhasebe işlemlerine ilişkin toplam tutar ve miktar bilgilerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

AcCalc(FirmNr; Code; Date1; Date2; Filters; Open; Return; Unit)


Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Code

İlgili Muhasebe Hesabının Kodu

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

İlgili Filtre Bilgileri

6

Open

1. Açılışlar Dahil

2. Açılışlar Hariç

3. Sadece Açılış

7

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye

4. Borç Bakiye

5. Alacak Bakiye

8

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. Miktar

4. İşlem Dö­vi­zi

5. Euro


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

FSC

Fiş Özel Kodu

2

FNO

Fiş Numarası

3

TSC

Hareket Özel Kodu

4

OHP

Masraf Merkezi Kodu

5

OSC

Masraf Merkezi Özel Kodu

6

ATY

Muhasebe Fiş Türleri (programdaki numara sırasına göre)

7

DIV

Işyeri Numarası

8

DEPT

Bölüm Numarası

9

ASC

Hesap Özel Kodu

10

ACRC

Hesap Yetki Kodu

11

OHR

Masraf Merkezi Yetki Kodu

12

CDAC

Kur Farkı Hesabı

13

ACTY

Hesap Tipi (Çalışma Şekli)

1. Borç

2. Alacak

3. Borç + Alacak

14

FRC

Fiş Yetki Kodu

15

CUR

İşlem Dövizi Türü

16

DPAR

Bölüm

17

DIV

İşyeri

18

PRJ

Proje Kodu

19CDONLY:[1]CODE parametresinde belirtilen Muhasebe Kodunun BakiyesiFonksiyon Adı

AcCalcList

İlgili Modüller

Muhasebe Bölümü

Muhasebe işlemlerine ilişkin toplam tutar, miktar bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

AcCalcList(FirmNr; Code; Date1; Date2; Filters; Open; Return; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy)


Parametreler

Sıra

No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Code

İlgili Muhasebe Hesabının Kodu

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

İlgili Filtre Bilgileri

6

Open

1. Açılışlar Dahil

2. Açılışlar Hariç

3. Sadece Açılış

7

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye

4. Borç Bakiye

5. Alacak Bakiye

8

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. Miktar

4. İşlem Dö­vi­zi

5. Euro

9

Fields

İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar

10

GroupBy

Gruplandırılacak Tablo Alanları

11

OrderBy

Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları


Filtre Detayları

Sıra

No

Filtre  Tanımı

İşlevi

1

FSC

Fiş Özel Kodu

2

FNO

Fiş Numarası

3

TSC

Hareket Özel Kodu

4

OHP

Masraf Merkezi Kodu

5

OSC

Masraf Merkezi Özel Kodu

6

ATY

Muhasebe Fiş Türleri (programdaki numara sırasına göre)

7

DIV

Işyeri Numarası

8

DEPT

Bölüm Numarası

9

ASC

Hesap Özel Kodu

10

ACRC

Hesap Yetki Kodu

11

OHR

Masraf Merkezi Yetki Kodu

12

CDAC

Kur Farkı Hesabı

13

ACTY

Hesap Tipi (çalışma şekli)

1. Borç

2. Alacak

3. Borç + Alacak

14

FRC

Fiş Yetki Kodu

15

CUR

İşlem Dövizi Türü

16

DPAR

Bölüm

17

DIV

İşyeri

18

PRJ

Proje KoduFonksiyon Adı

AcCalcBL

İlgili Modüller

Muhasebe Bölümü
Muhasebe işlemlerine ilişkin toplam tutar ve miktar bilgilerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

AcCalcBL(FirmNr; CodePlus(+);CodeMinus(-); Date1; Date2; Filters; Open; Return; Unit)

Parametreler

Sıra

No 

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

CodePlus(+)

Hesaplalan rakama dahil OLACAK muhasebe hesap kodları

3

CodeMinus(-)

Hesaplalan rakama dahil OLMAYACAK muhasebe hesap kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

İlgili Filtre Bilgileri

6

Open

1. Açılışlar Dahil

2. Açılışlar Hariç

3. Sadece Açılış

7

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye

4. Borç Bakiye

5. Alacak Bakiye

8

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. Miktar

4. İşlem Dö­vi­zi

5. Euro


Filtre Detayları

Sıra

No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

FSC

Fiş Özel Kodu

2

FNO

Fiş Numarası

3

TSC

Hareket Özel Kodu

4

OHP

Masraf Merkezi Kodu

5

OSC

Masraf Merkezi Özel Kodu

6

ATY

Muhasebe Fiş Türleri (programdaki numara sırasına göre)

7

DIV

Işyeri Numarası

8

DEPT

Bölüm Numarası

9

ASC

Hesap Özel Kodu

10

ACRC

Hesap Yetki Kodu

11

OHR

Masraf Merkezi Yetki Kodu

12

CDAC

Kur Farkı Hesabı

13

ACTY

Hesap Tipi (Çalışma Şekli)

1. Borç

2. Alacak

3. Borç + Alacak

14

FRC

Fiş Yetki Kodu

15

CUR

İşlem Dövizi TürüFonksiyon Adı

AcCNum

İlgili Modüller

Muhasebe Bölümü

Kullanımı

AcCNum(FirmNr; Codes; Filters; Return; Unit)


Parametreler

Sıra

No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

Code

İlgili Hesap Kodları

3

Filters

Filtre Bilgisi

4

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye

4. Bakiye Borç

5. Bakiye Alacak

5

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. Miktar


Filtre Detayları

Sıra

No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

ASC

Hesap Özel Kodu

2

MON

İlgili Aylar

3

ACC

Hesap Kodu

4

ACR

Hesap Yetki Kodu

5

PNO

Mali Çalışma Dönemi (Belirtilmediği durumda aktif dönem)

6

CDCAC

Kur Farkı Alacak Hesabının Kodu

7

ACTY

Hesap Türü

8

ACD

Hesap Açıklaması (1.Açıklama)

9

LEV

Hesap Seviyesi

10

DTOT

0. Tek Bakiye

1. Çift Bakiye

11

YEAR

Yıl

12

CDDAC

Kur Farkı Borç Hesabının Kodu

13

DIV

İşyeri

14

DEPT

BölümFonksiyon Adı

AcInfo

Fonksiyon Adı

AcInfo

İlgili Modüller

Muhasebe Bölümü

Kullanımı

AcInfo(FirmNr; Code; Return)


Parametreler

Sıra

No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

Code

İlgili Hesabın Kodu

3

ReturnType

1. Hesabın Adı

2. Hesabın İkinci Açıklaması

3. Özel Kodu

4. Kur Farkı Alacak Hesabı

6. Birimi

7. Masraf Merkezi

8. Yetki Kodu

9. Hesap Tipi (Borç + Alacak, Borç, Alacak)

10. Kur Farkı Borç Hesabı

WHInfo

WsInfo

WsNİncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın.
Fonksiyon Adı

BDGTCALC

İlgili Modüller

Muhasebe Bölümü

Kullanımı

BDGTCALC(FirmNr,BdgtCode,AccCode,periodNr,ReturnType)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

BdgtCode

Bütçe Kodu

3

AccCode

Hesap Kodu

4

PeriodNr

Dönem Numarası - 0 girildiğinde ana bütçe satırının bilgileri dökülür

5

ReturnType

 1. Borç
 2. Alacak
 3. Gerçekleşen Borç
 4. Gerçekleşen Alacak
 5. Rezerve Borç
 6. Rezerve Alacak


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

KK1

Kurumsal Kod 1

2

KK2

Kurumsal Kod 2

3

KK3

Kurumsal Kod 3

4

KK4

Kurumsal Kod 4

5

FN1

Fonksiyonel Kod 1

6

FN2

Fonksiyonel Kod 2

7

FN3

Fonksiyonel Kod 3

8

FN4

Fonksiyonel Kod 4

9

FI1

Finansal Kod

10

EE1

Ekonomik Kod 1

11

EE2

Ekonomik Kod 2

12

EE3

Ekonomik Kod 3

13

EE4

Ekonomik Kod 4Fonksiyon Adı

BDGTInfo

İlgili Modüller

Muhasebe Bölümü

Kullanımı

BDGTInfo(FirmNr, Code, ReturnType)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

Code

Bütçe Kodu

3

ReturnType

 1. Bütçe Açıklaması
 2. Bütçe Özel Kodu
 3. Bütçe Yetki Kodu
 4. Üst Bütçe Kodu
 5. Bütçe Dönem Kodu
 6. Bütçe Dönem Açıklaması
 7. DurumuFonksiyon Adı

BmInfo

İlgili Modüller

Üretim Tanımları

Reçete kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

BmInfo(FirmNr; Code; Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

Code

İlgili Reçete Kartı

3

ReturnType

1. Reçete Kodu

2. Reçete Açıklaması

3. Reçete Özel Kodu

4. Reçete Yetki KoduFonksiyon Adı

BnAcCalc

İlgili Modüller

Banka Bölümü

Banka hesaplarını etkileyen işlemlere ilişkin toplam tutarlarına ilişkin bilgilere ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

BnAcCalc(FirmNr; AccType; Codes; Date1; Date2; TotType; Filters; Return; Unit)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

AccType

Banka Hesap Türü

1. Ticari Hesap

2. Kredi Hesabı

3. Dövizli Ticari Hesap

4. Dövizli Kredi Hesabı

5. Kredi Kartı Hesabı

6. Dövizli Kredi Kartı Hesabı

3

Codes

İlgili Banka Hesap Kodları

4

Date1

Başlangıç Tarihi

5

Date2

Bitiş Tarihi

6

TotType

Ticari Hesaplar / Kredi Kartı Hesapları için

1. Cari Hesap

2. Tahsil Senetleri

3. Takas Çekleri

4. Kesilen Çekler

5. Kredi Kartı Bloke (Yalnızca Kredi Kartı Hesapları için)

Kredi Hesapları için

1. Teminat Senetleri

2. Teminat Çekleri

3. Senet Karşılığı Kredi

4. Çek Karşılığı Kredi

5. Teminatsız Kredi

Kasadan Girilen Çekler

1. Bankaya Yatırılan ve Çekilen

İşlem Bordrolarindan

2. Tahsile Verilen Senetler

3. Tahsile Verilen Çekler

7

Filters

Filtre Bilgisi

8

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye

9

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. İşlem Dövizi


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

BNC

Banka Kodu

2

BSC

Banka Özel Kodu

3

BTY

Banka İşlem Türü

1: Banka İşlem Fişi

2: Banka Virman Fişi

3: Gelen Havale/EFT

4: Gönderilen Havale/EFT

5: Banka Açılış Fişi

7: Döviz Alış Belgesi(DAB)

8: Döviz Satış Belgesi(DSB)

16: Alınan Hizmet Faturası
17: Verilen Hizmet Faturası
18: Bankadan Çek Ödemesi
19: Bankadan Senet Ödemesi

4

FNO

İşlem Numarası

5

CLC

Cari Hesap Kodu

6

CSC

Cari Hesap Özel Kod

7

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

8

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

9

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

10

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

11

TSC

İşlem Özel Kodu

12

DIV

Firmanın İşyeri Numarası

13

DEPT

Bölüm Numarası

14

BRC

Banka Kartı Yetki Kodu

15

BNASC

Banka Hesabı Özel Kodu

16

BNARC

Banka Hesabı Yetki Kodu

17

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

18

CUR

Banka Hesabı Döviz Türü

19

AFLG

0. Hepsi

1. Muhasebeye Aktarılmayanlar

2. Muhasebeye Aktarılanlar

20

TDO

Ticari İşlem Grubu

21

BNFTSC

Hareket Özel Kodu

22

SLC

Satıcı Kodu

23

DPAR

Bölüm

24

DVI

İşyeri

25

PRJ

Proje Kodu Kriteri

26

CLPRNT

Cari Hesap Grup Şirketi KoduFonksiyon Adı

BnAcCalcList

İlgili Modüller

Banka Bölümü

Banka hesaplarını etkileyen işlemlere ilişkin toplam tutarlarına ilişkin bilgilere ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

BnAcCalcList(FirmNr; AccType; Codes; Date1; Date2; TotType; Filters; Return; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

AccType

Banka Hesap Türü

1. Ticari Hesap

2. Kredi Hesabı

3. Dövizli Ticari Hesap

4. Dövizli Kredi Hesabı

5. Kredi Kartı Hesabı

6. Dövizli Kredi Kartı Hesabı

3

Codes

İlgili Banka Hesap Kodları

4

Date1

Başlangıç Tarihi

5

Date2

Bitiş Tarihi

6

TotType

Ticari Hesaplar / Kredi Kartı Hesapları için:

1. Cari Hesap

2. Tahsil Senetleri

3. Takas Çekleri

4. Kesilen Çekler

Kredi Hesapları için:

1. Teminat Senetleri

2. Teminat Çekleri

3. Senet Karşılığı Kredi

4. Çek Karşılığı Kredi

Kasadan Girilen Çekler

1. Bankaya Yatırılan ve Çekilen

İşlem Bordrolarından

2. Tahsile Verilen Senetler

3. Tahsile Verilen Çekler

7

Filters

Filtre Bilgisi

8

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye

9

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. İşlem Dövizi

10

Fields

İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar

11

GroupBy

Gruplandırılacak Tablo Alanları

12

OrderBy

Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

BNC

Banka Kodu

2

BSC

Banka Özel Kodu

3

BTY

Banka Işlem Türü

1: Banka Işlem Fişi

2: Banka Virman Fİşi

3: Gelen Havale/EFT

4: Gönderilen Havale/EFT

5: Banka Açılış Fişi

7: Döviz Alış Belgesi(DAB)

8: Döviz Satış Belgesi(DSB)

4

FNO

İşlem Numarası

5

CLC

Cari Hesap Kodu

6

CSC

Cari Hesap Özel Kod

7

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

8

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

9

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

10

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

11

TSC

İşlem Özel Kodu

12

DIV

Firmanın İşyeri Numarası

13

DEPT

Bölüm Numarası

14

BRC

Banka Kartı Yetki Kodu

15

BNASC

Banka Hesabı Özel Kodu

16

BNARC

Banka Hesabı Yetki Kodu

17

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

18

CUR

Banka Hesabı Döviz Türü

19

AFLG

0. Hepsi

1. Muhasebeye Aktarılmayanlar

2. Muhasebeye Aktarılanlar

20

TDO

Ticari İşlem Grubu

21

BNFTSC

Hareket Özel Kodu

22

SLC

Satıcı Kodu

23

DPAR

Bölüm

24

DVI

İşyeri

25

PRJ

Proje Kodu KriteriFonksiyon Adı

BnAcCNum

İlgili Modüller

Banka Bölümü

Kullanımı

BnAcCNum(FirmNr; AccType; Codes; Filters; TotType; Return; Unit)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

AccType

1. Ticari Hesap

2. Kredi Hesabı

3. Dövizli Ticari Hesap

4. Dövizli Kredi Hesabı

3

Codes

İlgili Banka Hesaplarının Kodları

4

Filters

Filtre Bilgisi

5

TotType

Hesap Detayı Türü

0. Tüm Hesaplar

Ticari Hesaplar İçin

1.  Cari Hesap

2. Tahsil Senetleri

3. Takas Çekleri

4. Kesilen Çekler

Kredi Hesaplar İçin

5. Teminat Senetleri

6. Teminat Çekleri

7. Senet Karşılığı Kredi

8. Çek Karşılığı Kredi

Kasadan Girilen Çekler

1. Bankaya Yatırılan ve Çekilen

İşlem Bordrolarindan

2. Tahsile Verilen Senetler

3. Tahsile Verilen Çekler

6

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye

7

Unit

1. Hesabın Para Birimi

2. Raporlama Dövizi


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

BSC

Banka Özel Kodu

2

MON

İlgili Aylar

3

BNC

Banka Kodu

4

BRC

Banka Yetki Kodu

5

BNAC

Banka Hesap Kodu

6

BNASC

Banka Hesap Özel Kodu

7

BNARC

Banka Hesap Yetki Kodu

8

PNO

Dönem Numarası (seçilmediğinde aktif çalışma dönemi)

9

CUR

Banka Hesabının Para Birimi

10

YEAR

YılFonksiyon Adı

BnAcInfo

İlgili Modüller

Banka Bölümü

Kullanımı

BnAcInfo(FirmNr; AccType; Code; Return)

Parametreler

Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

AccType

Banka Hesap Türü

1. Ticari Hesap

2. Kredi Hesabı

3. Dövizli Ticari Hesap

4. Dövizli Kredi Hesabi

5. Kredi Kartı Hesabı

6. Dövizli Kredi Kartı Hesabı

3

Code

İlgili Banka Hesabının Kodu

4

ReturnType

1. Hesap Adı

2. Özel Kodu

3. Yetki Kodu

4. Hesap Türü

5. Hesap Para Birimi

6. Hesabın ait olduğu Bankanın Kodu

7. Hesabın ait olduğu Bankanın Adı

8. Hesabın ait olduğu Bankanın Şubesi

9- Banka Hesap Numarası

10-IBANFonksiyon Adı

BnAcNum

İlgili Modüller

Banka Bölümü

Kullanımı

BnAcNum(FirmNr; AccType; Code; Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

AccType

Banka Hesap Türü

1. Ticari Hesap

2. Kredi Hesabı

3. Dövizli Ticari Hesap

4. Dövizli Kredi Hesabı

3

Code

İlgili Banka Hesabı

4

ReturnType

1. Çek Kredi Marjı - (Kredi hesapları için)

2. Senet Kredi Marjı - (Kredi hesapları için)

3. Çek Karşılığı Kredi Limiti - (Kredi hesapları için)

4. Senet Karşılığı Kredi Limiti - (Kredi hesapları için)

5. Cari hesap Faiz Oranı (Yıllık) - (Ticari hesaplar için)

6. Senet Karşılığı Kredi Faiz Oranı (Aylık)- (Kredi hesapları için)

7. Çek Karşılığı Kredi Faiz Oranı (Aylık) - (Kredi hesapları için)

8. Stopaj Oranı (Ticari hesaplar için)

9. Fon Oranı (Ticari hesaplar için)Fonksiyon Adı

BnInfo

İlgili Modüller

Banka Bölümü

Kullanımı

BnInfo(FirmNr; Code; Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

Code

İlgili Banka Kodu

3

ReturnType

1. Banka Adı

2. Özel Kodu

3. Banka Şubesi

4. Yetki Kodu
İncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın.

Fonksiyon Adı

CBCalc

İlgili Modüller

Kasa Bölümü

Kasa işlemlerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

CBCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters ; Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Kasa Kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

İlgili Filtre Bilgileri

6

ReturnType

1. Tahsilatlar

2. Ödemeler

3. Kalan


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CBX

Kasa Kodları

2

CBS

Kasa Özel Kodları

3

TSC

İşlem Özel Kodu

4

FNO

İşlem Numarası

5

CLC

Cari Hesap Kodu

6

CSC

Cari Hesap Özel Kod

7

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

8

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

9

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

10

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

11

BNC

Banka Kodu

12

BSC

Banka Özel Kodu

13

OHP

Masraf Merkezi

14

DIV

Işyeri Numarası

15

DEPT

Bölüm Numarası

16

CBR

Kasa Yetki Kodu

17

TRC

İşlem Yetki Kodu

18

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

19

BRC

Banka Kartı Yetki Kodu

20

BNAC

Banka Hesap Kodu

21

BNASC

Banka Hesabı Özel Kodu

22

BNARC

Banka Hesabı Yetki Kodu

23

ACC

İşlemdeki Kasa Muhasebe Kodu

24

TDO

Ticari İşlem Grubu

25

SLSMN

Satış ElemanıFonksiyon Adı

CBCalc2

İlgili Modüller

Kasa Bölümü

Kasa işlemlerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

CBCalc2(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters ; Return; Unit)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Kasa Kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

İlgili Filtre Bilgileri

6

ReturnType

1. Tahsilatlar

2. Ödemeler

3. Kalan

7

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. İşlem Dövizi


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CBX

Kasa Kodları

2

CBS

Kasa Özel Kodları

3

TSC

İşlem Özel Kodu

4

FNO

İşlem Numarası

5

CLC

Cari Hesap Kodu

6

CSC

Cari Hesap Özel Kod

7

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

8

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

9

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

10

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

11

BNC

Banka Kodu

12

BSC

Banka Özel Kodu

13

OHP

Masraf Merkezi

14

DIV

Işyeri Numarası

15

DEPT

Bölüm Numarası

16

CBR

Kasa Yetki Kodu

17

TRC

İşlem Yetki Kodu

18

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

19

BRC

Banka Kartı Yetki Kodu

20

BNAC

Banka Hesap Kodu

21

BNASC

Banka Hesabı Özel Kodu

22

BNARC

Banka Hesabı Yetki Kodu

23

ACC

İşlemdeki Kasa Muhasebe Kodu

24

CUR

İşlem Dövizi Türü

25

TDO

Ticari İşlem Grubu

26

PRJ

Proje Kodu Kriteri

27

CLPRNT

Cari Hesap Grup Şirketi KoduFonksiyon Adı

CBCalcList

İlgili Modüller

Kasa Bölümü

Kasa işlemlerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

CBCalcList(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Kasa Kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

İlgili Filtre Bilgileri

6

ReturnType

1. Tahsilatlar

2. Ödemeler

3. Kalan

7

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. İşlem Dövizi

8

Fields

İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar

9

GroupBy

Gruplandırılacak Tablo Alanları

10

OrderBy

Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CBX

Kasa Kodları

2

CBS

Kasa Özel Kodları

3

TSC

İşlem Özel Kodu

4

FNO

İşlem Numarası

5

CLC

Cari Hesap Kodu

6

CSC

Cari Hesap Özel Kod

7

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

8

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

9

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

10

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

11

BNC

Banka Kodu

12

BSC

Banka Özel Kodu

13

OHP

Masraf Merkezi

14

DIV

İşyeri Numarası

15

DEPT

Bölüm Numarası

16

CBR

Kasa Yetki Kodu

17

TRC

İşlem Yetki Kodu

18

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

19

BRC

Banka Kartı Yetki Kodu

20

BNAC

Banka Hesap Kodu

21

BNASC

Banka Hesabı Özel Kodu

22

BNARC

Banka Hesabı Yetki Kodu

23

ACC

İşlemdeki Kasa Muhasebe Kodu

24

TDO

Ticari İşlem GrubuFonksiyon Adı

CBCNum

İlgili Bölümler

Kasa Bölümü

Kullanımı

CBCNum(FirmNr; Codes; Filters; Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Kasa Kodları

3

Filters

Filtre Bilgisi

4

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CBX

Kasa Kodu

2

CBS

Kasa Özel Kodu

3

CBR

Kasa Yetki Kodu

4

CBD

Kasa Adı

5

PNO

Dönem NumarasıFonksiyon Adı

CBCNum2

İlgili Bölümler

Kasa Bölümü

Kullanımı

CBCNum2(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Kasa Kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

Filtre Bilgisi

6

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye

7

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CBX

Kasa Kodu

2

CBS

Kasa Özel Kodu

3

CBR

Kasa Yetki Kodu

4

CBD

Kasa AdıFonksiyon Adı

CBInfo

İlgili Bölümler

Kasa Bölümü

Kullanımı

CBInfo(FirmNr; Code; Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

Code

İlgili Kasa Kodu

3

ReturnType

1. Adı

2. Özel Kodu

4. Açıklama

5. Adres (1)

6. Adres (2)

7. Yetki KoduFonksiyon Adı

ClCalc

İlgili Bölümler

Cari Hesap Bölümü

Cari hesap bakiyesini etkileyen işlemlere ait toplam bilgilere ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ClCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Cari Hesaplarının Kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

Filtre Bilgisi

6

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye

4. Borç Bakiye

5. Alacak Bakiye

6. Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu Net Ücret

7. Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu Brüt Ücret

8. Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu Toplam Alınan

7

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Dövizli Raporlama

3. İşlem Dövizi


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CSC

Cari Hesap Özel Kod

2

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

3

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

4

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

5

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

6

TSC

Hareket Özel Kodu

7

OHP

Masraf Merkezi Kodu

8

ITY

Fatura Türleri

1.   Mal Alım Faturası

2.  Perakende Satış İade Faturası

3.  Toptan Satış İade Fa­tu­ra­sı

4.  Alınan Hizmet Faturası

6.  Alım İade Faturası

7.  Perakende Satış Faturası

8.  Toptan Satış Faturası

9.  Verilen Hizmet Faturası

26. Müstahsil Makbuzu

9

CTY

Cari Hesap Fiş Türleri

1.  Nakit Tahsilat

2.  Nakit Ödeme

3.  Borç Dekontu

4.  Alacak Dekontu

5.  Virman İşlemi

6.  Kur Farkı İşlemi

12. Özel İşlemi

14. Açılış işlemi

41. Verilen Vade Farkı Faturası

42. Alınan Vade Farkı Faturası

45. Verilen Serbest Meslek Makbuzu

46. Alınan Serbest Meslek Makbuzu

70. Kredi Kartı Fişi

71. Kredi Kartı İade fişi

72. Firma Kredi Kartı Fişi

73. Firma Kredi Kartı İade Fişi

10

RTY

Bordro türü

1. Çek girişi

2. Senet girişi

3. Çek çıkış (cari hesaba)

4. Senet çıkış (cari hesaba)

11

VAT

KDV: 0 Hariç 1 Dahil

12

CUR

İşlem Döviz Türü

13

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

14

TRC

İşlem Yetki Kodu

15

CLTY

Cari Hesap Türü

1. Alıcı

2. Satıcı

3. Alıcı/Satıcı

4. Grup Şirket

16

ACC

İşlemlerdeki Cari Hesap Muhasebe Kodu

17

DIV

Işyeri No.

18

DEPT

Bölüm No.

19

AFLG

0. Hepsi

1. Muhasebeye Aktarılmayanlar

2. Muhasebeleşmiş Olanlar

20

BNC

Banka Kodu

21

BSC

Banka Özel Kodu

22

BNAC

Banka Hesap Kodu

23

BNARC

Banka Hesap Yetki Kodu

24

BRC

Banka Kartı Yetki Kodu

25

BNASC

Banka Hesap Özel Kodu

26

PPL

Ödeme Plan Kodu

27

BTY

Banka Fiş Türleri

28

MOD

Genel İşlem Grupları

1. Alış Faturaları

2. Satış Faturaları

3. Tahsilatlar

4. Ödemeler

5. Diğer Alacaklar

6. Diğer Borçlar

29

FSC

1.Fiş Özel Kodu

30

TDO

Ticari İşlem Grubu

31

DPAR

Bölüm

32

DVI

İşyeri

33

PRJ

Proje Kodu Kriteri

34

CLPRNT

Cari Hesap Grup Şirketi Kodu

35

SLSMN

Satış ElemanıFonksiyon Adı

ClCalcList

İlgili Bölümler

Cari Hesap Bölümü

Cari hesap bakiyesini etkileyen işlemlere ait toplam bilgilere ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ClCalcList(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Cari Hesaplarının Kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

Filtre Bilgisi

6

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye

7

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Dövizli Raporlama

3. İşlem Dövizi

8

Fields

İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar

9

GroupBy

Gruplandırılacak Tablo Alanları

10

OrderBy

Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CSC

Cari Hesap Özel Kod

2

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

3

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

4

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

5

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

6

TSC

İşlem Özel Kodu

7

OHP

Masraf Merkezi Kodu

8

ITY

Fatura Türleri

1.   Mal Alım Faturası

2.  Perakende Satış İade Faturası

3.  Toptan Satış İade Fa­tu­ra­sı

4.  Alınan Hizmet Faturası

6.  Alım İade Faturası

7.  Perakende Satış Faturası

8.  Toptan Satış Faturası

9.  Verilen Hizmet Faturası

26. Müstahsil Makbuzu

9

CTY

Cari Hesap Fiş Türleri

1.  Nakit Tahsilat

2.  Nakit Ödeme

3.  Borç Dekontu

4.  Alacak Dekontu

5.  Virman İşlemi

6.  Kur farkı İşlemi

12. Özel İşlem

14. Açılış İşlemi

70. Kredi Karti Fişi

71. Kredi Kartı İade Fişi

10

RTY

Bordro Türü

1. Çek Girişi

2. Senet Girişi

3. Çek Çıkış (Cari Hesaba)

4. Senet Çıkış (Cari Hesaba)

11

VAT

KDV: 0 Hariç 1 Dahil

12

CUR

İşlem Döviz Türü

13

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

14

TRC

İşlem Yetki Kodu

15

CLTY

Cari Hesap Türü

1. Alıcı

2. Satıcı

3. Alıcı/Satıcı

16

ACC

İşlemlerdeki Cari Hesap Muhasebe Kodu

17

DIV

İşyeri No.

18

DEPT

Bölüm no.

19

AFLG

0. Hepsi

1. Muhasebeye Aktarılmayanlar

2. Muhasebeleşmiş Olanlar

20

BNC

Banka Kodu

21

BSC

Banka Özel Kodu

22

BNAC

Banka Hesap Kodu

23

BNARC

Banka Hesap Yetki Kodu

24

BRC

Banka Kartı Yetki Kodu

25

BNASC

Banka Hesap Özel Kodu

26

PPL

Ödeme Plan Kodu

27

BTY

Banka Fiş Türleri

28

MOD

Genel İşlem Grupları

1. Alış Faturaları

2. Satış Faturaları

3. Tahsilatlar

4. Ödemeler

5. Diğer Alacaklar

6. Diğer Borçlar

29

FSC

1.Fiş Özel Kodu

30

TDO

Ticari İşlem Grubu

31

DPAR

Bölüm

32

DVI

İşyeri

33

PRJ

Proje Kodu KriteriFonksiyon Adı

ClCNum

İlgili Bölümler

Cari Hesap Bölümü

Kullanımı

ClCNum(FirmNr; Codes; Filters; Return; Unit)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Cari Hesapların Kodları

3

Filters

Filtre Bilgisi

4

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye

4. Karşılıksız Çeklerinin Tutarı

5. Protestolu Senetlerinin Tutarı

6. Risk Toplamı

7. Çek Borcu

8. Çek Alacağı

9. Senet Borcu

10. Senet Alacağı

11. İrsaliye Risk Toplamı

5

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CSC

Cari Hesap Özel Kod

2

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

3

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

4

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

5

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

6

MON

İlgili Aylar

Return Type           Kullanım

1,2,3:                       0..13 : 0.Açılış,

                                1.Birinci çalışma ayı

                                2.İkinci ay

                                ...

                                12.Onikinci çalışma ayı

 7,8,9,10:                 0. Açılış

                                1. Yıl içi toplamı

7

CLC

Cari Hesap Kodu

8

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

9

PNO

Dönem Numarası

10

CLTY

Cari Hesap Türü

11

CLT

Cari Hesap Unvanı

12

YEAR

Yıl

13

CLPRNT

Cari Hesap Grup Şirketi KoduFonksiyon Adı

ClDue

İlgili Bölümler

Cari Hesap Bölümü

Cari hesap işlemlerine ilişkin toplam tutar bilgilerine vade tarihlerine göre ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ClDue(FirmNr; Codes; Date1; Date2; ProcDate1; ProcDate2; Filters; Return; Unit)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Cari Hesaplarının Kodları

3

Date1

Başlangıç Vade Tarihi

4

Date2

Bitiş Vade Tarihi

5

ProcDate1

Dönem Başlangıç Tarihi

6

ProcDate2

Dönem Bitiş Tarihi

7

Filters

Filtre Bilgisi

8

ReturnType

1. Borç

2. Alacak

3. Bakiye

9

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Amerikan Doları

3. Alman Markı

n. ....


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CSC

Cari Hesap Özel Kodu

2

TSC

IŞLEM Özel Kodu

3

BNC

BANKA Kodu

4

BSC

Banka Özel Kodu

5

OHP

Masraf Merkezi Kodu

6

ITY

Fatura Türleri

7

CTY

Cari Hesap Fiş Türleri

8

BTY

Banka Fiş Türleri

9

RTY

Bordro Türü

10

CLC

Cari Hesap Kodu

11

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

12

TRC

İşlem Yetki Kodu

13

BNAC

Banka Hesap Kodu

14

BNASC

Banka Hesap Özel Kodu

15

BNARC

Banka Hesap Yetki Kodu

16

BRC

Banka Yetki Kodu

17

CLTY

Cari Hesap Türü

1. Alıcı

2. Satıcı

3. Alıcı / Satıcı

18

ACC

İşlemdeki Cari Hesap Muhasebe Kodu

19

DIV

Işyeri Numarası

20

DEPT

Bölüm Numarası

21

PPL

Ödeme Plan Kodu

22

TDO

Ticari İşlem Grubu

23

PRJ

Proje Kodu Kriteri

24

CLPRNT

Cari Hesap Grup Şirketi KoduFonksiyon Adı

ClInfo

İlgili Bölümler

Cari Hesap Bölümü

Cari hesap kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ClInfo(FirmNr; Code; Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

Code

İlgili Cari Hesap Kartı

3

ReturnType

1. Cari Hesap Unvanı

2. Özel Kodu

4. Adresi (1. Satır)

5. Adresi (2. Satır)

6. Şehir

7. Ülke

8. İlgili

9. Vergi Dairesi

10. Vergi Numarası

11. Fax Numarası

12. Telefon Numarası (1)

13. Telefon Numarsı (2)

14. Posta Kodu

15. Cari Hesap Muhasebe Kodu

16. Ödeme Planı Kodu

17. Ödeme Planı Adı

18. İstihbarat 1. Satır

41 .. 47 Banka Şube Numaraları

51 .. 57 Banka Hesap Numaraları

...

...

27. İstihbarat 20. Satır

28. Cari Hesap Türü

29. Cari Hesap Türü Kısaltması

30. Yetki Kodu

35. Ticari İşlem Grubu

36. T.C. Kimlik No

41 .. 47 Banka Şube Numaraları

51 .. 57 Banka Hesap Numaraları

101 .. 200. 1 - 100 İstihbarat Satırları


221:Adres Satırı1

222:Adres Satırı2

223:Şehir

224:Ülke

225:Posta Kodu

226:Telefon No1

227:Telefon No2

228:Fax Numarası

229:Vergi Numarası

230:Vergi Dairesi

231:Vergi Dairesi Kodu

232:Semt Kodu

233:Semt

234:Bölge/Eyalet Kodu

235:Bölge/Eyalet

236:Şehir Kodu

237:Ülke Kodu

238:Sipariş Gönderim E-mail Adresi

239:Sipariş Gönderim Fax Numarası

240:İrsaliye Gönderim E-mail Adresi

241:İrsaliye Gönderim Fax Numarası

242:Fatura Gönderim E-mail Adresi

243:Fatura Gönderim Fax Numarası

244:İhtar Gönderim E-mail Adresi

245:İhtar Gönderim Fax Numarası

251-257: Banka Hesap Numaralarına ait IBAN Bilgileri


258-657 : 101-500 arası İstihbarat satırlarıFonksiyon Adı

ClNum

İlgili Bölümler

Cari Hesap Bölümü

Cari hesap kartlarındaki hesaplanmış nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ClNum(FirmNr; Code; Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

Code

İlgili Cari Hesap Kartı

3

ReturnType

1. İndirim Oranı

2. Risk Limiti

3. Kapanan Risk

4. Çek Risk Çarpanı

5. Senet Risk ÇarpanıFonksiyon Adı

ClVal

İlgili Bölümler

Cari Hesap Bölümü

Cari hesap bakiyesini etkileyen işlemlerin ortalama vade sürelerine (gün olarak) ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ClVal(FirmNr; Codes; RefDate; Date1; Date2; Filters;  Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Cari Hesapların Kodları

3

RefDate

Vade Hesabında Kullanılacak Başlangıç Referans Tarihi

4

Date1

Başlangıç Tarihi

5

Date 2

Bitiş Tarihi

6

Filters

Filtre Bilgisi

7

ReturnType

1. Tahsilatların Vadesi

2. Ödemelerin Vadesi


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CSC

Cari Hesap Özel Kodu

2

TSC

İşlem Özel Kodu

3

BNC

Banka Kodu

4

BSC

Banka Özel Kodu

5

OHP

Masraf Merkezi Kodu

6

ITY

Fatura Türleri

7

CTY

Cari Hesap Fiş Türleri

8

BTY

Banka Fiş Türleri

9

RTY

Bordro Türü

10

CLC

Cari Hesap Kodu

11

DIV

Işyeri Numarası

12

DEPT

Bölüm Numarası

13

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

14

TRC

İşlem Yetki Kodu

15

BRC

Banka Yetki Kodu

16

BNAC

Banka Hesap Kodu

17

BNASC

Banka Hesap Özel Kodu

18

BNARC

Banka Hesap Yetki Kodu

19

ACC

Muhasebe Kodu

20

CLTY

Cari Hesap Türü

1. Alıcı

2. Satıcı

3. Alıcı / Satıcı

21

BNACTY

Banka Hesap Türü

22

AFLG

0. Hepsi

1. Muhasebeye Aktarılmayanlar

2. Muhasebeye Aktarılanlar

23

PPL

Ödeme Plan Kodu

24

TDO

Ticari Işlem GrubuFonksiyon Adı

ClValList

İlgili Bölümler

Cari Hesap Bölümü

Cari hesap bakiyesini etkileyen işlemlerin ortalama vade sürelerine (gün olarak) ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ClValList(FirmNr; Codes; RefDate; Date1; Date2; Filters;  ReturnType; Fields; GroupBy; OrderBy)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Cari Hesaplarının Kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

Filtre Bilgisi

6

ReturnType

1. Tahsilatların Vadesi

2. Ödemelerin Vadesi

7

Fields

İlgili Tablodan Çekilmesi Istenen Alanlar

8

GroupBy

Gruplandırılacak Tablo Alanları

9

OrderBy

Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CSC

Cari Hesap Özel Kod

2

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

3

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

4

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

5

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

6

TSC

İşlem Özel Kodu

7

OHP

Masraf Merkezi Kodu

8

ITY

Fatura Türleri

1.   Mal Alım Faturası

2.  Perakende Satış Iade Faturası

3.  Toptan Satış Iade Fa­tu­ra­sı

4.  Alınan Hizmet Faturası

6.  Alım Iade Faturası

7.  Perakende Satış Faturası

8.  Toptan Satış Faturası

9.  Verilen Hizmet Faturası

26. Müstahsil Makbuzu

9

CTY

Cari Hesap Fiş Türleri

1.  Nakit Tahsilat

2.  Nakit Ödeme

3.  Borç Dekontu

4.  Alacak Dekontu

5.  Virman İşlemi

6.  Kur Farkı İşlemi

12. Özel İşlem

14. Açılış İşlemi

70. Kredi Kartı Fişi

71. Kredi Kartı İade Fişi

10

RTY

Bordro Türü

1. Çek Girişi

2. Senet Girişi

3. Çek Çıkış (Cari Hesaba)

4. Senet Çıkış (Cari Hesaba)

11

VAT

KDV: 0 Hariç 1 Dahil

12

CUR

İşlem Döviz Türü

13

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

14

TRC

İşlem Yetki Kodu

15

CLTY

Cari Hesap Türü

1. Alıcı

2. Satıcı

3. Alıcı/Satıcı

16

ACC

İşlemlerdeki Cari Hesap Muhasebe Kodu

17

DIV

Işyeri No.

18

DEPT

Bölüm no.

19

AFLG

0. Hepsi

1. Muhasebeye Aktarılmayanlar

2. Muhasebeleşmiş Olanlar

20

BNC

Banka Kodu

21

BSC

Banka Özel Kodu

22

BNAC

Banka Hesap Kodu

23

BNARC

Banka Hesap Yetki Kodu

24

BRC

Banka Kartı Yetki Kodu

25

BNASC

Banka Hesap Özel Kodu

26

PPL

Ödeme Plan Kodu

27

BTY

Banka Fiş Türleri

28

MOD

Genel İşlem Grupları

1. Alış Faturaları

2. Satış Faturaları

3. Tahsilatlar

4. Ödemeler

5. Diğer Alacaklar

6. Diğer Borçlar

29

FSC

1.Fiş Özel Kodu

30

TDO

Ticari İşlem Grubu

31

DPAR

Bölüm

32

DVI

İşyeri

33

PRJ

Proje Kodu Kriteri

34

CLPRNT

Cari Hesap Grup Şirketi KoduFonksiyon Adı

ClVal2

İlgili Bölümler

Cari Hesap Bölümü

Cari hesap bakiyesini etkileyen işlemlerin ortalama vade sürelerine (gün olarak) ulaşmak için kullanılır. ClVal fonksiyonundan farkı istenen işlem dövizi türüne göre vade hesaplanabilmesidir.

Kullanımı

ClVal2(FirmNr; Codes; RefDate; Date1; Date2; Filters; Return; Unit)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Cari Hesapların Kodları

3

RefDate

Vade Hesabında Kullanılacak Başlangıç Referans Tarihi

4

Date1

Başlangıç Tarihi

5

Date2

Bitiş Tarihi

6

Filters

Filtre Bilgisi

7

ReturnType

1. Tahsilatların Vadesi

2. Ödemelerin Vadesi

8

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Amerikan Doları

3. Alman Markı

…….

n…..


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CSC

Cari Hesap Özel Kodu

2

TSC

İşlem Özel Kodu

3

BNC

Banka Kodu

4

BSC

Banka Özel Kodu

5

OHP

Masraf Merkezi Kodu

6

ITY

Fatura Türleri

7

CTY

Cari Hesap Fiş Türleri

8

BTY

Banka Fiş Türleri

9

RTY

Bordro Türü

10

CUR

İşlem Dövizi Türü

11

CLC

Cari Hesap Kodu

12

DIV

İşyeri Numarası

13

DEPT

Bölüm Numarası

14

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

15

TRC

İşlem Yetki Kodu

16

BRC

Banka Yetki Kodu

17

BNAC

Banka Hesap Kodu

18

BNASC

Banka Hesap Özel Kodu

19

BNARC

Banka Hesap Yetki Kodu

20

ACC

Muhasebe Kodu

21

CLTY

Cari Hesap Türü

1. Alıcı

2. Satıcı

3. Alıcı / Satıcı

22

BNACTY

Banka Hesap Türü

23

AFLG

0. Hepsi

1. Muhasebeye Aktarılmayanlar

2. Muhasebeye Aktarılanlar

24

PPL

Ödeme Plan Kodu

25

PRJ

Proje Kodu Kriteri

26

CLPRNT

Cari Hesap Grup Şirketi KoduFonksiyon Adı

CSCalc

İlgili Bölümler

Çek Senet Bölümü

Çek/senet kartlarına ve statülerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

CSCalc(FirmNr; Date1; Date2; StDate1; StDate2; Filters; Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Date1

Başlangıç Vade Tarihi

3

Date2

Bitiş Vade Tarihi

4

StDate1

Genel Durum Başlangıç Tarihi

5

StDate2

Genel Durum Bitiş Tarihi

6

Filters

Filtre Bilgisi

Not: Filtre belirtilmediğinde ...

Müşteri çekleri için: Portföydekiler

Müşteri senetleri için: Portföydekiler

Kesilen çekler için: İşlem görmemiş çekler

Borç senetleri için: İşlem görmemiş senetler listelenecek.

7

ReturnType

1. Müşteri Çekleri

2. Müşteri Senetleri

3. Kesilen Çekler

4. Borç Senetlerimiz


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

DSC

Ç/S Özel Kodu

2

DNO

Ç/S Portföy Numarası

3

DDN

Çekin/Senedin Numarası ***

4

DCT

Ç/S Tahsil Edileceği Şehir

5

DOW

Ç/S nin Borçlusu

6

DSR

Senetin Kefili ***

7

DTO

Ç/S Tutarı

8

DTR

Ç/S 0. Devir ç/s ler Dahil 1. Hariç

9

DST

Son Durum Türleri

1. Portföyde

2. Ciro Edildi

3. Teminata Verildi

4. Tahsile Verildi

5. Tahsile Verildi (Protestolu)

6. İade Edildi

7. Protesto Edildi

8. Tahsil Edildi

9. Kesilen Çek

10. Borç Senedi

11. Karşılıksız

12. Tahsil Edilemiyor

10

DEN

Ciro Edilen

11

DEB

Ciro Eden

12

DPS

Önceki Durum (DST)

13

BNC

Banka Kodu (tahsil/teminat ve kesilen çek için)

14

BNAC

Banka Hesap Kodu (tahsil, teminat ve kesilen çek)

15

DDN

Ç/S Seri Numarası

16

DDBC

Ç/S Muhabir Şube Kodu

18

DIV

Işyeri Numarası

19

PNO

Dönem Numarası

20

DRC

Ç/S Yetki Kodu

21

DVI

İşyeri

22

ORDNO

Statü Numaraları

1. En Son Durum

2. Bir Önceki Durum

23

DGS

Genel Durum (DST)

24

SLSMN

Satış ElemanıFonksiyon Adı

CSCalc2

İlgili Bölümler

Çek Senet Bölümü

Çek/senet kartlarına ve statülerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

CSCalc2(FirmNr; Date1; Date2; StDate1; StDate2; Filters; Return; Unit)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Date1

Başlangıç Vade Tarihi

3

Date2

Bitiş Vade Tarihi

4

StDate1

Genel Durum Başlangıç Tarihi

5

StDate2

Genel Durum Bitiş Tarihi

4

Filters

Filtre Bilgisi

Not: Filtre belirtilmediğinde ...

Müşteri çekleri için: Portföydekiler

Müşteri senetleri için: Portföydekiler

Kesilen çekler için: İşlem görmemiş çekler

Borç senetleri için: İşlem görmemiş senetler listelenecek.

5

ReturnType

1. Müşteri Çekleri

2. Müşteri Senetleri

3. Kesilen Çekler

4. Borç Senetlerimiz

6

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. İşlem Dövizi


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

DSC

Ç/S Özel Kodu

2

DNO

Ç/S Portföy Numarası

3

DDN

Çekin/Senedin Numarası ***

4

DCT

Ç/S Tahsil Edileceği Şehir

5

DOW

Ç/S nin Borçlusu

6

DSR

Senetin Kefili ***

7

DTO

Ç/S Tutarı

8

DTR

Ç/S 0. Devir ç/s ler Dahil 1. Hariç

9

DST

Son Durum Türleri

1. Portföyde

2. Ciro Edildi

3. Teminata Verildi

4. Tahsile Verildi

5. Tahsile Verildi (Protestolu)

6. İade Edildi

7. Protesto Edildi

8. Tahsil Edildi

9. Kesilen Çek

10. Borç Senedi

11. Karşılıksız

12. Tahsil Edilemiyor

10

DEN

Ciro Edilen

11

DEB

Ciro Eden

12

DPS

Önceki Durum (DST)

13

BNC

Banka Kodu (tahsil/teminat ve kesilen çek için)

14

BNAC

Banka Hesap Kodu (tahsil, teminat ve kesilen çek)

15

DDN

Ç/S Seri Numarası

16

DDBC

Ç/S Muhabir Şube Kodu

17

CUR

Ç/S Kartı Döviz Türü (işlem dövizi)

18

DIV

Işyeri Numarası

19

PNO

Dönem Numarası

20

DRC

Ç/S Yetki Kodu

21

ORDNO

Statü Numaraları

1. En Son Durum

2. Bir Önceki Durum

22

PRJ

Proje Kodu Kriteri

23

CLPRNT

Cari Hesap Grup Şirketi KoduFonksiyon Adı

CSCalcList

İlgili Bölümler

Çek Senet Bölümü

Çek/senet kartlarına ve statülerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

CSCalcList(FirmNr; Date1; Date2; StDate1; StDate2; Filters; Return; Fields; GroupBy; OrderBy)


Parametreler

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Date1

Başlangıç Vade Tarihi

3

Date2

Bitiş Vade Tarihi

4

StDate1

Genel Durum Başlangıç Tarihi

5

StDate2

Genel Durum Bitiş Tarihi

6

Filters

Filtre Bilgisi

Not: Filtre belirtilmediğinde ...

Müşteri çekleri için: Portföydekiler

Müşteri senetleri için: Portföydekiler

Kesilen çekler için: İşlem görmemiş çekler

Borç senetleri için: İşlem görmemiş senetler listelenecek.

7

ReturnType

1. Müşteri Çekleri

2. Müşteri Senetleri

3. Kesilen Çekler

4. Borç Senetlerimiz

8

Fields

İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar

9

GroupBy

Gruplandırılacak Tablo Alanları

10

OrderBy

Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları


Filtre Detayları
Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

DSC

Ç/S Özel Kodu

2

DNO

Ç/S Portföy Numarası

3

DDN

Çekin/Senedin Numarası ***

4

DCT

Ç/S Tahsil Edileceği Şehir

5

DOW

Ç/S nin Borçlusu

6

DSR

Senetin Kefili ***

7

DTO

Ç/S Tutarı

8

DTR

Ç/S 0. Devir ç/s ler Dahil 1. Hariç

9

DST

Son Durum Türleri

1. Portföyde

2. Ciro Edildi

3. Teminata Verildi

4. Tahsile Verildi

5. Tahsile Verildi (Protestolu)

6. İade Edildi

7. Protesto Edildi

8. Tahsil Edildi

9. Kesilen Çek

10. Borç Senedi

11. Karşılıksız

12. Tahsil Edilemiyor

10

DEN

Ciro Edilen

11

DEB

Ciro Eden

12

DPS

Önceki Durum (DST)

13

BNC

Banka Kodu (tahsil/teminat ve kesilen çek için)

14

BNAC

Banka Hesap Kodu (tahsil, teminat ve kesilen çek)

15

DDN

Ç/S Seri Numarası

16

DDBC

Ç/S Muhabir Şube Kodu

18

DIV

Işyeri No.

19

PNO

Dönem Numarası

20

DRC

Ç/S Yetki Kodu

21

DVI

İşyeri

22

ORDNO

Statü Numaraları

1. En Son Durum

2. Bir Önceki Durum

23

DGS

Genel Durum (DST)Fonksiyon Adı

CSCalcList2

İlgili Bölümler

Çek Senet Bölümü

Çek/senet kartlarına ve statülerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

CSCalcList2(FirmNr; Date1; Date2; Filters; Return; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Date1

Başlangıç Vade Tarihi

3

Date2

Bitiş Vade Tarihi

4

Filters

Filtre Bilgisi

Not: Filtre belirtilmediğinde ...

Müşteri çekleri için: Portföydekiler

Müşteri senetleri için: Portföydekiler

Kesilen çekler için: İşlem görmemiş çekler

Borç senetleri için: İşlem görmemiş senetler listelenecek.

5

ReturnType

1. Müşteri Çekleri

2. Müşteri Senetleri

3. Kesilen Çekler

4. Borç Senetlerimiz

6

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. İşlem Dövizi

7

Fields

İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar

8

GroupBy

Gruplandırılacak Tablo Alanları

9

OrderBy

Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları

Filtre Detayları

Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

DSC

Ç/S Özel Kodu

2

DNO

Ç/S Portföy Numarası

3

DDN

Çekin/Senedin Numarası ***

4

DCT

Ç/S Tahsil Edileceği Şehir

5

DOW

Ç/S nin Borçlusu

6

DSR

Senetin Kefili ***

7

DTO

Ç/S Tutarı

8

DTR

Ç/S 0. Devir ç/s ler Dahil 1. Hariç

9

DST

Son Durum Türleri

1. Portföyde

2. Ciro Edildi

3. Teminata Verildi

4. Tahsile Verildi

5. Tahsile Verildi (Protestolu)

6. İade Edildi

7. Protesto Edildi

8. Tahsil Edildi

9. Kesilen Çek

10. Borç Senedi

11. Karşılıksız

12. Tahsil Edilemiyor

10

DEN

Ciro Edilen

11

DEB

Ciro Eden

12

DPS

Önceki Durum (DST)

13

BNC

Banka Kodu (tahsil/teminat ve kesilen çek için)

14

BNAC

Banka Hesap Kodu (tahsil, teminat ve kesilen çek)

15

DDN

Ç/S Seri Numarası

16

DDBC

Ç/S Muhabir Şube Kodu

17

CUR

Ç/S Kartı Döviz Türü (İşlem Dövizi)

18

DIV

Işyeri No.

19

PNO

Dönem Numarası

20

DRC

Ç/S Yetki Kodu

21

ORDNO

Statü Numaraları

1. En Son Durum

2. Bir Önceki Durum

22

PRJ

Proje Kodu Kriteri
Fonksiyon Adı

CurrInfo

İlgili Bölümler

Döviz Sistemi

Döviz bilgilerini getirir.

Kullanımı

CurrInfo(CurrNo; Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

CurrNo

Kur Numarası

2

ReturnType

1. Kur Kodu

2. Kur Adı

3. Kur Sembolü

4. Kur Alt BirimiFonksiyon Adı

CurrNum

İlgili Bölümler

Döviz Sistemi

Eğer tüm firmalar ortak bir döviz dosyasını paylaşıyorsa, bu fonksiyon kullanılır.

Kullanımı

CurrNum(Code; Date1; Date2; Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

Code

Döviz Türü : $,DM ...

2

Date1

Başlangıç Tarihi

3

Date2

Bitiş Tarihi

4

Return

Piyasa Seçimi ( 1.. 4 )Fonksiyon Adı

CurrNum2

İlgili Bölümler

Döviz Sistemi

Eğer firmalar bazında ayrı ayrı döviz dosyaları oluşturulmuş ise, firma numarası aracılığıyla bu bilgilere ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

CurrNum2(FirmaNr; Code; Date1; Date2; Return)


Parametreler
Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Hangi firmaya ait döviz dosyasının seçildiğini gösterir.

2

Code

Döviz Türü : $,DM ...

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Return

Piyasa Seçimi (1 .. 4)İncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın.
Fonksiyon Adı

DBCount

İlgili Bölümler

Genel

Veri tabanında kayıtlı kart yapılarının sayılarına ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

DBCount(FirmNr; DBNr; Code; Active)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

DBNr

Dosya Numarası:

1. Malzeme Kartları

2. Cari Hesaplar

3. Bankalar

4. Muhasebe Hesapları

5. Masraf Merkezleri

6. Kasa Tanımları

7.Alınan Hizmet Kartları

8. Verilen Hizmet Kartları

9. Alım İndirim Kartları

10. Satış İndirim Kartları

11. Alım Masraf Kartları

12. Satış Masraf Kartları

13. Alım Promosyon Kartları

14. Satış Promosyon Kartları

15. Banka Ticari Hesapları

16. Banka Kredi Hesapları

17. Dövizli Ticari Hesaplar

18. Dövizli Kredi Hesapları

19. Satış Elemanları Bilgileri

21. ÖTV Kodu

3

Code

Kullanılacak kod

4

Active

1. Kullanımda

2. Kullanım Dışı

3. HepsiFonksiyon Adı

DBInfo

İlgili Bölümler

Genel

Veri tabanında kayıtlı kart yapılarının kod bilgilerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

DBInfo(FirmNr; DBNr; ProcType ; Code; Active)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

DBNr

Dosya Numarası:

1. Malzeme Kartları

2. Cari Hesaplar

3. Bankalar

4. Muhasebe Hesapları

5. Masraf Merkezleri

6. Kasa Tanımları

7. Alınan Hizmet Kartları

8. Verilen Hizmet Kartları

9. Alım İndirim Kartları

10. Satış İndirim Kartları

11. Alım Masraf Kartları

12. Satış Masraf Kartları

13. Alım Promosyon Kartları

14. Satış Promosyon Kartları

15. Banka Ticari Hesapları

16. Banka Kredi Hesapları

17. Dövizli Ticari Hesapları

18. Dövizli Kredi Hesapları

19. Satıcı Kodu

20. Standart Maliyet Periyodları

21. Ek Vergi Kodu

22. Bütçe Kartları

23. Malzeme Sınıfları

24. Proje Kodu

3

ProcType

1. İlk Kayıt

2. Son Kayıt

3. Sonraki Kayıt

4. Önceki Kayıt

5. Uygun İlk Kayıt

6. Uygun Sonraki Kayıt

7. Uygun Önceki Kayıt

8. Uygun Son Kayıt

4

Code

Kullanılacak Kod

5

Active

1. Kullanımda

2. Kullanım Dışı

3. HepsiFonksiyon Adı

DeptInfo

İlgili Bölümler

Genel

Firmaların bölüm isimlerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

DeptInfo(FirmNr; DeptNo)

 


Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

DeptNo

Bölüm NumarasıFonksiyon Adı

DisCalc

İlgili Bölümler

İndirim Hareketleri

Alım ve satış işlemlerinde kullanılan indirim kartlarına ilişkin toplan tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

DisCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili İndirim Kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

İlgili Filtre Bilgileri

6

ReturnType

1. Alım İndirimleri

2. Satış İndirimleri

3. Tüm İndirimleri

7

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. İşlem Dövizi

 


Filtre Detayları

Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

DISC

İndirim Kodu

2

DISSC

İndirim Özel Kodu

3

DISRC

İndirim Yetki Kodu

4

CLC

Cari Hesap Kodu

5

CSC

Cari Hesap Özel Kod

6

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

7

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

8

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

9

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

10

FSC

Faturalanmamış İrsaliye Fiş Özel Kodu

11

FNO

Faturalanmamış İrsaliye Fiş Numarası

12

STY

Faturalanmamış İrsaliye Fiş Türleri:

01 Mal Alım İrsaliyesi

02 Per. Satış İade İrsaliyesi

03 Top. Satış İade İrsaliyesi

04 Kon. Cıkış İade İrsaliyesi

05 Konsinye Giriş İrsaliyesi

06 Alım İade İrsaliyesi

07 Perakende Satış İrsaliyesi

08 Toptan Satış İrsaliyesi

09 Konsinye Çıkış İrsaliyesi

10 Kon. Giriş İade İrsaliyesi

11 Fire Fişi

12 Sarf Fişi

13 Üretimden Giriş Fişi

14 Devir Fişi

15..19 Kullanıcı Tanımlı Giriş Fişleri

20..24 Kullanıcı Tanımlı Çıkış Fişleri

25 Ambar Fişi

26 Mustahsil İrsaliyesi

27 ..32 Kullanıcı Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri

33 ..38 Kullanıcı Tanimlı Satış İrsaliyeleri

13

SRVITY

Hizmet Faturası Türü

1. Alınan Hizmet Faturası

2. Verilen Hizmet Faturası

14

IFG

Faturalanmıştır İşareti

0. Faturalanmışlar Hariç

1. Dahil

15

WNO

Ambarlar 0...999

16

OHP

Masraf Merkezi Kodu

17

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

18

DISTY

İndirim Türü

1. Satır İndirimleri

2. Genel İndirimler

3. Hepsi

19

FRC

Faturalanmamış İrsaliye Fiş Yetki Kodu

20

CLTY

Cari Hesap Türü

21

CUR

Sadece Faturalanmış Irsaliyelerin Işlem Dövizi Türü

(faturalanmamış olanlarda bu bilgi yoktur)

22

DIV

Işyeri No.

23

DEPT

Bölüm No.

24

ACC

İndirim Satırının Muhasebe Kodu

25

PPL

Fiş Ödeme Plan Kodu

26

PRJ

Proje Kodu Kriteri

27

STTS

0: Öneri

1: Gerçek

28

CLPRNT

Cari Hesap Grup Şirketi Kodu

29

FATFSC

Fatura Fiş Özel Kodu

30

FATFNO

Fatura Fiş Numarası

31

FATFRC

Fatura Fiş Yetki KoduFonksiyon Adı

DisCalcList

İlgili Bölümler

İndirim Hareketleri

Alım ve satış işlemlerinde kullanılan indirim kartlarına ilişkin toplam tutar bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

DisCalcList(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili İndirim Kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

İlgili Filtre Bilgileri

6

ReturnType

1. Alım İndirimleri

2. Satış İndirimleri

3. Tüm İndirimler

7

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. İşlem Dövizi

8

Fields

İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar

9

GroupBy

Gruplandırılacak Tablo Alanları

10

OrderBy

Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları

Filtre Değerleri 

Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

DISC

İndirim Kodu

2

DISSC

İndirim Özel Kodu

3

DISRC

İndirim Yetki Kodu

4

CLC

Cari Hesap Kodu

5

CSC

Cari Hesap Özel Kod

6

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

7

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

8

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

9

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

10

FSC

Malzeme Fiş Özel Kodu

11

FNO

Fiş Numarası

12

STY

Malzeme Fiş Türü:

01 Mal Alım İrsaliyesi

02 Per. Satış İade İrsaliyesi

03 Top. Satış İade İrsaliyesi

04 Kon. Cıkış İade İrsaliyesi

05 Konsinye Giriş İrsaliyesi

06 Alım İade İrsaliyesi

07 Perakende Satış İrsaliyesi

08 Toptan Satış İrsaliyesi

09 Konsinye Çıkış İrsaliyesi

10 Kon. Giriş İade İrsaliyesi

11 Fire Fişi

12 Sarf Fişi

13 Üretimden Giriş Fişi

14 Devir Fişi

15..19 Kullanıcı Tanımlı Giriş Fişleri

20..24 Kullanıcı Tanımlı Çıkış Fişleri

25 Ambar Fişi

26 Mustahsil İrsaliyesi

27 ..32 Kullanıcı Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri

33 ..38 Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyeleri

13

SRVITY

Hizmet Faturası Türü

1. Alınan Hizmet Faturası

2. Verilen Hizmet Faturası

14

IFG

Faturalanmıştır İşareti

0. Faturalanmışlar Hariç

1. Dahil

15

WNO

Ambarlar 0...999

16

OHP

Masraf Merkezi Kodu

17

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

18

DISTY

İndirim Türü

1. Satır İndirimleri

2. Genel İndirimler

3. Hepsi

19

FRC

Fiş Yetki Kodu

20

CLTY

Cari Hesap Türü

21

CUR

Sadece Faturalanmış İrsaliyelerin İşlem Dövizi Türü

(faturalanmamış olanlarda bu bilgi yoktur)

22

DIV

İşyeri No.

23

DEPT

Bölüm No.

24

ACC

İndirim Satırının Muhasebe Kodu

25

PPL

Fiş Ödeme Plan Kodu

26

PRJ

Proje Kodu Kriteri

27

STTS

0: Öneri

1: GerçekFonksiyon Adı

DisInfo

İlgili Bölümler

İndirim Kartları

İndirim kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

DisInfo(FirmNr; CrdType; Code; Return)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

CrdType

1. Alım İndirim Kartları

2. Satış İndirim Kartları

3

Code

İlgili İndirim Kartının Kodu

4

ReturnType

1. İndirim Açıklaması

2. İndirim Özel Kodu

3. İndirim Yetki KoduFonksiyon Adı

DisNum

İlgili Bölümler

İndirim Kartları

İndirim kartındaki nümerik alanlara ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

DisNum(FirmNr; CrdType; Code; Return)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

CrdType

1. Alım İndirim Kartları

2. Satış İndirim Kartları

3

Code

İlgili İndirim Kartının Kodu

4

ReturnType

1. Yuvarlama TabanıFonksiyon Adı

DispCalc

İlgili Bölümler

İş Emirleri

İş emirleriyle ilgili toplam tutar, miktar ve maliyet bilgilerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

DıspCalc(FirmNr; Codes; PlDate1;PlDate2; AcDate1; AcDate2; Filters; Return; Unit)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

Operasyon Kodu

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

PlDate1

Planlanan Başlangıç Tarihi

6

PlDate2

Planlanan Bitiş Tarihi

7

AcDate1

Gerçekleşen Başlangıç Tarihi

8

AcDate2

Gerçekleşen Bitiş Tarihi

9

Filters

İlgili Filtre Bilgileri

10

ReturnType

1. Hazırlık Süresi

2. İşlem Süresi

3. Gerçekleşen Süre

4. Standart Malzeme Maliyeti

5  Standart Ekipman Maliyeti

6. Standart İş İstasyonu Maliyeti

7. Standart Çalışan Maliyeti

8. Standart Genel Gider Maliyeti

9. Standart Toplam Maliyet

10. Gerçekleşen Malzeme Maliyeti

11. Gerçekleşen Ekipman Maliyeti

12. Gerçekleşen İş İstasyonu Maliyeti

13. Gerçekleşen Çalışan Maliyeti

14. Gerçekleşen Genel Gider Maliyeti

15. Gerçekleşen Toplam Maliyet

21-30. Planlanan Genel Gider Tek Değerleri (Maliyet Gruplarına Göre)

31-40. Gerçekleşen Genel Gider Tek Değerleri (Maliyet Gruplarına Göre)

41-50. UFRSOVERHCOSTG1 ...UFRSOVERHCOSTG10

51-60. UFRSOVERHRPCOSTG1 ...UFRSOVERHRPCOSTG10

11

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Döviz

3. Miktar

4. İşlem Dövizi 

Filtre Değerleri

Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

FNO

Reçete Kodu

2

ROT

Rota Kodu

3

OPQ

Operasyon İhtiyaç Kodu

4

WSF

İş istasyonu Kodu

5

STS

Emir Durumu

01. Başlamadı

02. Devam Ediyor

03. Durduruldu

04. Tamamlandı

05. KapandıFonksiyon Adı

DivisInfo

İlgili Bölümler

Genel

Firmaların İşyeri isimlerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

DivisInfo(FirmNr; DivisNo)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

DivisNo

İşyeri Numarası
İncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın.
Fonksiyon Adı

EmpInfo

İlgili Bölümler

Kaynak Yönetimi

"Çalışan" kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

EmpInfo(FirmNr; Code; Return)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

Code

İlgili Çalışan Kartı

3

Return Type

1. Çalışan Kodu

2. Çalışan Açıklaması

3. Çalışan Özel Kodu

4. Çalışan Yetki KoduFonksiyon Adı

EmpNum

İlgili Bölümler

Kaynak Yönetimi

"Çalışan" kartındaki nümerik alanlara ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

EmpNum(FirmNr; Code; Return)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

Code

İlgili Çalışan Kartı

3

Return Type

1. Çalışan Günlük Çalışma Saati

2. Çalışan Saatlik Maliyet

3. Çalışan Saatlik Maliyet (Dövizli)Fonksiyon Adı

EximInfo

İlgili Bölümler

İthalat İhracat

Dosya bilgilerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

EximInfo(FirmNr; PerdNr; EximType; Code; LineNr; Return)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

PerdNr

Dönem Numarası

3

EximType

1. İthalat

2. İhracat

4

Code

Dosya Kodu

5

LineNr

Dosya Bilgileri Sıra No

6

Return Type

 1. Dosya Adı
 2. GB No
 3. GB Tarihi
 4. Ülke Tipi
 5. Ülke Kodu
 6. Ülke Adı
 7. Ödeme Şekli Kodu
 8. Ödeme Şekli Açıklaması
 9. Aracı Banka Şube Kodu
 10. Aracı Banka Adı
 11. Gümrük Kodu
 12. Gümrük Adı
 13. Rejim Kodu
 14. Rejim Açıklaması
 15. Banka Referans No.
 16. Bilgilendirilecek Firma Kodu
 17. Bilgilendirilecek Firma Ünvanı
 18. Gümrük Müşaviri Kodu
 19. Gümrük Müşaviri Ünvanı
 20. Nakliyeci Firma Kodu
 21. Nakliyeci Firma Unvanı
 22. Teslim Şekli Kodu
 23. Teslim Şekli Açıklaması
 24. Taşıcıyı Kodu
 25. Taşıyıcı Açıklaması
 26. Taşıma Tipi Kodu
 27. Araç Kodu
 28. İntaç TarihiFonksiyon Adı

ExpCalc

İlgili Bölümler

Malzeme Bölümü

Alım ve satış işlemlerinde kullanılan masraf kartlarına ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ExpCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Masraf Kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

İlgili Filtre Bilgileri

6

ReturnType

1. Alım Masrafları

2. Satış Masrafları

3. Tüm Masraflar

7

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. İşlem Dövizi

Filtre Detayları

Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

EXC

Masraf Kodu

2

EXSC

Masraf Özel Kodu

3

EXRC

Masraf Yetki Kodu

4

CLC

Cari Hesap Kodu

5

CSC

Cari Hesap Özel Kod

6

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

7

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

8

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

10

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

11

FSC

Fiş Özel Kodu

12

FNO

Fiş Numarası

13

STY

Malzeme Fiş Türü:

01 Mal Alım İrsaliyesi

02 Per. Satış İade İrsaliyesi

03 Top. Satış İade İrsaliyesi

04 Kon. Çıkış İade İrsaliyesi

05 Konsinye Giriş İrsaliyesi

06 Alım İade İrsaliyesi

07 Perakende Satış İrsaliyesi

08 Toptan Satış İrsaliyesi

09 Konsinye Çıkış İrsaliyesi

10 Kon. Giriş İade İrsaliyesi

11 Fire Fişi

12 Sarf Fişi

13 Üretimden Giriş Fişi

14 Devir Fişi

15..19 Kullanıcı Tanımlı Giriş Fişleri

20..24 Kullanıcı Tanımlı Çıkış Fişleri

25 Ambar fişi

26 Mustahsil İrsaliyesi

27 ..32 Kullanıcı Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri

33 ..38 Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyeleri

14

IFG

Faturalanmıştır ;şareti

0. Faturalanmışlar Hariç

1. Dahil

15

SRVITY

Hizmet Faturası Türü

1. Alınan Hizmet Faturası

2. Verilen Hizmet Faturası

16

WNO

Ambarlar 0...999

17

OHP

Masraf Merkezi Kodu (ayrı muhasebe hesabına ise)

18

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

19

EXPTY

Masraf Türü

1. Satır Masrafları

2. Genel Masraflar

3. Hepsi

20

FRC

Fiş Yetki Kodu

21

CLTY

Cari Hesap Türü

22

CUR

Sadece Faturalanmış Irsaliyelerin Işlem Dövizi Türü

(faturalanmamış olanlarda bu bilgi yoktur.)

23

DIV

İşyeri No.

24

DEPT

Bölüm No.

25

ACC

Masraf Satırının Muhasebe Kodu (ayrı muhasebe hes. ise)

26

PPL

Fiş Ödeme Plan Kodu

27

VACC

KDV Muhasebe Kodu

28

VOHP

KDV Masraf Merkezi

29

VATR

KDV Oranı

30

PRJ

Proje Kodu Kriteri

31

STTS

0: Öneri

1: Gerçek

32

CLPRNT

Cari Hesap Grup Şirketi KoduFonksiyon Adı

ExpCalcList

İlgili Bölümler

Malzeme Bölümü

Alım ve satış işlemlerinde kullanılan masraf kartlarına ilişkin toplam tutar bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ExpCalcList(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Masraf Kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

İlgili Filtre Bilgileri

6

ReturnType

1. Alım Masrafları

2. Satış Masrafları

3. Tüm Masraflar

7

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

3. İşlem Dövizi

8

Fields

İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar

9

GroupBy

Gruplandırılacak Tablo Alanları

10

OrderBy

Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları

Filtre Detayları

Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

EXC

Masraf Kodu

2

EXSC

Masraf Özel Kodu

3

EXRC

Masraf Yetki Kodu

4

CLC

Cari Hesap Kodu

5

CSC

Cari Hesap Özel Kod

6

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

7

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

8

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

9

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

10

FSC

Fiş Özel Kodu

11

FNO

Fiş Numarası

12

STY

Malzeme Fiş Türü:

01 Mal Alım İrsaliyesi

02 Per. Satış İade İrsaliyesi

03 Top. Satış İade İrsaliyesi

04 Kon. Çıkış İade İrsaliyesi

05 Konsinye Giriş İrsaliyesi

06 Alım İade İrsaliyesi

07 Perakende Satış İrsaliyesi

08 Toptan Satış İrsaliyesi

09 Konsinye Çıkış İrsaliyesi

10 Kon. Giriş İade İrsaliyesi

11 Fire Fişi

12 Sarf Fişi

13 Üretimden Giriş Fişi

14 Devir Fişi

15..19 Kullanıcı Tanımlı Giriş Fişleri

20..24 Kullanıcı Tanımlı Çıkış Fişleri

25 Ambar Fişi

26 Mustahsil İrsaliyesi

27 ..32 Kullanıcı Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri

33 ..38 Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyeleri

13

IFG

Faturalanmıştır İşareti

0. Faturalanmışlar Hariç

1. Dahil

14

SRVITY

Hizmet Faturası Türü

1. Alınan Hizmet Faturası

2. Verilen Hizmet Faturası

15

WNO

Ambarlar 0...999

16

OHP

Masraf Merkezi Kodu (ayrı muhasebe hesabına ise)

17

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

18

EXPTY

Masraf Türü

1. Satır Masrafları

2. Genel Masraflar

3. Hepsi

19

FRC

Fiş Yetki Kodu

20

CLTY

Cari Hesap Türü

21

CUR

Sadece Faturalanmış İrsaliyelerin İşlem Dövizi Türü

(faturalanmamış olanlarda bu bilgi yoktur.)

22

DIV

İşyeri No.

23

DEPT

Bölüm No.

24

ACC

Masraf Satırının Muhasebe Kodu (ayrı muhasebe hes. ise)

25

PPL

Fiş Ödeme Plan Kodu

26

VACC

KDV Muhasebe Kodu

27

VOHP

KDV Masraf Merkezi

28

VATR

KDV Oranı

29

PRJ

Proje Kodu Kriteri

30

STTS

0: Öneri

1: Gerçek
Fonksiyon Adı

ExpInfo

İlgili Bölümler

Masraf Kartları

Masraf kartında alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ExpInfo(FirmNr; CrdType; Code; Return)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

CrdType

1. Alım Masraf Kartları

2. Satış Masraf Kartları

3

Code

İlgili Masraf Kartının Kodu

4

ReturnType

1. Masraf Açıklaması

2. Masraf Özel Kodu

3. Masraf Yetki KoduFonksiyon Adı

ExpNum

İlgili Bölümler

Masraf Kartları

Masraf kartında alfanumerik alanlara ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ExNum(FirmNr; CrdType; Code; Return)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

FirmNr

Firma Numarası

2

CrdType

1. Alım Masraf Kartları

2. Satiş Masraf Kartları

3

Code

İlgili Masraf Kartının Kodu

4

ReturnType

1.Yuvarlama Tabanı

2. KDV ora­nıFonksiyon Adı

ExtInfo

İlgili Bölümler

Genel

Extension portlarında verilen alan isimlerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ExtInfo(FirmNr; TableNo; ExtTableNo; FieldNo)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

TableNo

Tablo Numarası

1. Malzeme Kartları

2. Cari hesap Kartları

3. Banka Kartları

4. Muhasebe Hesapları

5. Masraf Merkezi Kartları

6. Kasa Kartları

7. Hizmet Kartları

8. Masraf / İndirim Kartları

9. Promosyon Kartları

10. Banka hesap Kartları

11. Çek/Senet Kartları

12. Çek/Senet Bordroları

13. Faturalar

14. Malzeme Fişleri

15. Sipariş Fişleri

16. Cari hesap Fişleri

17. Ödeme plan Kartları

18. Banka Fişleri

19. Muhasebe Fişleri

3

ExtTableNo

Extension Tablo Numarası

4

FieldNo

Alan NumarasıFonksiyon Adı

ExtNum

İlgili Bölümler

Genel

Extension portlarındaki numerik alanların değerlerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ExtInfo(FirmNr; TableNo; Code; Type; ExtTableNo; FieldName; pNo)

Parametreler

Sıra No

 Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

TableNo

Tablo Numarası

1. Malzeme Kartları

2. Cari Hesap Kartları

3. Banka Kartları

4. Muhasebe Hesapları

5. Masraf Merkezi Kartları

6. Kasa Kartları

7. Hizmet Kartları

8. Masraf / İndirim Kartları

9. Promosyon Kartları

10. Banka Hesap Kartları

11. Çek/Senet Kartları

12. Çek/Senet Bordroları

13. Faturalar

14. Malzeme Fişleri

15. Sipariş Fişleri

16. Cari Hesap Fişleri

17. Ödeme Plan Kartları

18. Banka Fişleri

19. Muhasebe Fişleri

3

Code

İlgili Kartın Kodu

4

Type

Tür Bilgisi

7. Hizmet Kartı Kodu

  1. Alınan Hizmet Kartları

  2. Verilen Hizmet Kartları

8. İndirim/Masraf Kartı Kodu

  1. Alış İndirim

  2. Satış İndirim

  3. Alış Masraf

  4. Satış Masraf

9. Promosyon Kart Kodu

  1. Alış Promosyon

  2. Satış Promosyon

10. Banka Hesap Kodu

  1. Ticari Hesap

  2. Kredili Hesap

  3. Dövizli Ticari Hesap

  4. Dövizli Kredi Hesabı

11. Çek/Senet Kartları (Porföy No)

  1. Müşteri Çeki

  2. Müşteri Senedi

  3. Kendi Çekimiz

  4. Borç Senedimiz

12. Çek/Senet Bordroları (Bordro No)

  1. Çek Girişi

  2. Senet Girişi

  3. Çek Çıkış (Cari Hesaba)

  4. Senet Çıkış (Cari Hesaba)

  5. Çek Çıkış (Banka Tahsil)

  6. Senet Çıkış (Banka Tahsil)

  7. Çek Çıkış (Banka Teminat)

  8. Senet Çıkış (Banka Teminat)

  9. İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)

  10. İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)

  11. İşlem Bordrosu (Kendi Cekimiz)

  12. İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz)

13. Fatura Numarası

  1. Mal Alım Faturası

  2. Parakende Satış İade Faturası

  3. Toptan Satış İade Faturası

  4. Alınan Hizmet Faturası

  5. Alınan Proforma Faturası

  6. Alım İade Faturası

  7. Parekende Satış Faturası

  8. Toptan Satış Faturası

  9. Verilen Hizmet Faturası

  10. Verilen Proforma Faturası

  13. Alınan Fiyat Farkı Faturası

  15. Verilen Fiyat Farkı Faturası

  26. Mustahsil Makbuzu

14.Malzeme Fiş Numarası

  1. Mal alım İrsaliyesi

  2. Perakende Satış İade İrsaliyesi

  3. Toptan Satış İade İrsaliyesi

  4. Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi

  5. Konsinye Giriş İrsaliyesi

  6. Alım İade İrsaliyesi

  7. Perakende Satış İrsaliyesi

  8. Toptan Satış İrsaliyesi

  9. Konsinye Çıkış İrsaliyesi

  10. Konsinye Giriş İade İrsaliyesi

  11. Fire Fişi

  12. Sarf Fişi

  14. Devir Fişi

  25. Ambar Fişi

  26. Müstahsil İrsaliyesi

15. Sipariş Fiş Numarası

  1. Alınan Sipariş

  2. Verin Sipariş

16. Cari Hesap Fişleri (Cari Hesap Kodu)

  1. Nakit Tahsilat

  2. Nakit Ödeme

  3. Borç Dekontu

  4. Alacak Dekontu

  5. Virman Fişi

  6. Kur Farkı Fişi

  12. Özel Fiş

  14. Açılış Fişi

  41. Verilen Vade Farkı Faturası

  42. Alınan Vade Farkı Faturası

18. Banka Fiş Numarası

  1. Banka İşlem Fişi

  2. Banka Virman Fişi

  3. Gelen haValeler

  4 . Gönderilen Havaleler

  5. Banka Açılış Fişi

19. Muhasebe Fiş Numarası

  1. Açılış Fişi

  2. Banka Virman Fişi

  3. Tediye Fişi

  4. Mahsup fIşi

  5. Özel Fiş

  6. Kur Farkı Fişi

5

ExtTableNo

Extension Tablo Numarası

6

FieldName

Alan Adı

7

pNo

Periyod BilgisiFonksiyon Adı

ExtStr

İlgili Bölümler

Genel

Extension portlarındaki alfanumerik alanların değerlerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

ExtStr(FirmNr; TableNo; Code; Type; ExtTableNo; FieldName; pNo)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

TableNo

Tablo Numarası

1. Malzeme Kartları

2. Cari Hesap Kartları

3. Banka Kartları

4. Muhasebe Hesapları

5. Masraf Merkezi Kartları

6. Kasa Kartları

7. Hizmet Kartları

8. Masraf / İndirim Kartları

9. Promosyon Kartları

10. Banka Hesap Kartları

11. Çek/Senet Kartları

12. Çek/Senet Bordroları

13. Faturalar

14. Malzeme Fişleri

15. Sipariş Fişleri

16. Cari Hesap Fişleri

17. Ödeme Plan Kartları

18. Banka Fişleri

19. Muhasebe Fişleri

3

Code

İlgili Kartın Kodu

4

Type

Tür Bilgisi

7. Hizmet Kartı Kodu

  1. Alınan Hizmet Kartları

  2. Verilen Hizmet Kartları

8. İndirim/Masraf Kartı Kodu

  1. Alış İndirim

  2. Satış İndirim

  3. Alış Masraf

  4. Satış Masraf

9. Promasyon Kart Kodu

  1. Alış Promosyon

  2. Satış Promosyon

10. Banka Hesap Kodu

  1. Ticari Hesap

  2. Kredili Hesap

  3. Dövizli Ticari Hesap

  4. Dövizli Ticari Hesap

11. Çek/Senet Kartları (Porföy No)

  1. Müşteri Çeki

  2. Müşteri Senedi

  3. Kendi Çekimiz

  4. Borç Senedimiz

12. Çek/Senet Bordroları (Bordro No)

  1. Çek Girişi

  2. Senet Girişi

  3. Çek Çıkış (Cari Hesaba)

  4. Senet Çıkış (Cari Hesaba)

  5. Çek Çıkış (Banka Tahsil)

  6. Senet Çıkış (Banka Tahsil)

  7. Çek Çıkış (Banka Teminat)

  8. Senet Çıkış (Banka Teminat)

  9. İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)

  10. İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)

  11. İşlem Bordrosu (Kendi Cekimiz)

  12. İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz)

13. Fatura Numarası

  1. Mal Alım Faturası

  2. Parakende Satış İade Faturası

  3. Toptan Satış İade Faturası

  4. Alınan Hizmet Faturası

  5. Alınan Proforma Faturası

  6. Alım İade Faturası

  7. Parekende Satış Faturası

  8. Toptan Satış Faturası

  9. Verilen Hizmet Faturası

  10. Verilen Proforma Faturası

  13. Alınan Fiyat Farkı Faturası

  15. Verilen Fiyat Farkı Faturası

  26. Mustahsil Makbuzu

14.Malzeme Fiş Numarası

  1. Mal Alım İrsaliyesi

  2. Perakende Satış İade İrsaliyesi

  3. Toptan Satış İade İrsaliyesi

  4. Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi

  5. Konsinye Giriş İrsaliyesi

  6. Alım İade İrsaliyesi

  7. Perakende Satış İrsaliyesi

  8. Toptan Satış İrsaliyesi

  9. Konsinye Çıkış İrsaliyesi

  10. Konsinye Giriş İade İrsaliyesi

  11. Fire Fişi

  12. Sarf Fişi

  14. Devir Fişi

  25. Ambar Fişi

  26. Müstahsil İrsaliyesi

15. Sipariş Fiş Numarası

  1. Alınan Sipariş

  2. Verin Sipariş

16. Cari Hesap Fişleri (Cari Hesap Kodu)

  1. Nakit Tahsilat

  2. Nakit Ödeme

  3. Borç Dekontu

  4. Alacak Dekontu

  5. Virman Fişi

  6. Kur Farkı Fişi

  12. Özel Fiş

  14. Açılış Fişi

  41. Verilen Vade Farkı Faturası

  42. Alınan Vade Farkı Faturası

18. Banka Fiş Numarası

  1. Banka İşlem Fişi

  2. Banka Virman Fişi

  3. Gelen Havaleler

  4 . Gönderilen Havaleler

  5. Banka Açılış Fişi

19. Muhasebe Fiş Numarası

  1. Açılış Fişi

  2. Banka Virman Fişi

  3. Tediye Fişi

  4. Mahsup Fişi

  5. Özel Fiş

  6. Kur Farkı Fişi

5

ExtTableNo

Extension Tablo Numarası

6

FieldName

Alan Adı

7

pNo

Periyod Bilgisiİncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın.


Fonksiyon ListesiFonksiyon Adı

FAYrNum

İlgili Bölümler

Malzeme Yönetimi

Yıllık yeniden değerleme bilgilerine erişmek için kullanılır.

Kullanımı

FAYrNum(FirmNr; Codes; TableType; Filters; Yr; Return; Unit)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Malzeme Kodları

3

Table Type

Tablo Türü

0. Ana Tablo

1. Alternatif Tablo

4

Filters

İlgili Filtreler

5

Yr

Bilgi Alınmak Istenen Yıl

6

ReturnType

1. Amortisman Türü

2. Amortisman Oranı

3. Yeniden Değerleme Oranı

4. Başlangıç Maliyeti

5. Değerlemeye Tabi Giderler

6. Değerleme Harici Giderler

7. Toplam Maliyet

8. Çıkışlar Toplamı

9. Değer Düşüklüğü

10.Değerlemeden Önceki Sabit Kıymet Değer

11.Değerlemeden Önceki Birikmiş Amortisman

12.Değerleme Öncesi Net Sabit Kıymet Değeri

13.Düşülecek Birikmiş Amortisman

14.Değerleme Sonrası Sabit Kıymet Değeri

15.Değerleme Sonrası Birikmiş Amortisman

16.Değerleme Sonrası Net Sabit Kıymet Değeri

17.Yeniden Değerleme Fonu

18.Yıllık Amortisman

19.Yıl Sonu Birikmiş Amortisman

20.Maliyet Üzerinden Birikmiş Amortisman

21.Net Defter Değeri

7

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Raporlama Dövizi

Filtre Detayları

Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

ISC

Malzeme Özel Kodu

2

ITC

Malzeme Kodu

3

IRC

Malzeme Yetki Kodu

4

IPC

Malzeme Üretici Kodu

5

ITD

Malzeme Açıklaması

6

DIV

İşyerleri

7

DEPT

Bölümler

8

FARC

Demirbaş Kayıt Kodu

9

FAPD

Demirbaş Alım Tarihi

10

REVAL

Yeniden Değerlemeye Tabiler için = 0

Yeniden Değerlemeye Tabi Olmayanlar için = 1

11

REVAL2

(Alternatif Tablo) Yeniden Değerlemeye Tabiler için = 0

(Alternatif Tablo) Yeniden Değerlemeye Tabi Olmayanlar için = 1

12

DDEND

Amortisman Süresi Dolanlar (0: Dahil)

13

DCLOSE

Amortisman Kapama Durumu

DCLOSE:[0] : Normal Satır için

DCLOSE:[1] : Kapama Satırı içinFonksiyon Adı

FirmInfo

İlgili Bölümler

Genel

Firma parametrelerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

FirmInfo(FirmNr; Return)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

ReturnType

1. Firma Kısa Unvanı

2. Firma Unvanı

3. Firma Adresi (1. Satır)

4. Firma Adresi (2. Satır)

5. Çalışılan Şehir

6. Vergi Numarası

7. Vergi Dairesi

8. Para birimi

9. Raporlama birimi

10. SGK numarası

11. Cadde

12. Sokak

13. Kapı no.

14. İlçe

15. Ülke

16. Posta kodu

17. Telefon no. 1

18. Telefon no. 2

19. Fax no.

20. (Müşavir) adı

21. (Müşavir) soyadı

22. (Müşavir) TC Kimlik No

23. (Müşavir) adresi 1

24. (Müşavir) adresi 2

25. (Müşavir) cadde

26. (Müşavir) sokak

27. (Müşavir) kapı no.

28. (Müşavir) ilçe

29. (Müşavir) şehir

30. (Müşavir) Telefon

31. (Müşavir) Vergi dairesi

32. (Müşavir) Vergi numarası

33. (Müşavir) oda numarasıİncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın.
Fonksiyon Adı

InvCalc

İlgili Bölümler

Fatura Bölümü

Alım ve satış faturalarına ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı

InvCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

Codes

İlgili Cari Hesaplarının Kodları

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

Filtre Bilgisi

6

ReturnType

1. Tutar

2. KDV Hariç Tutar

3. KDV

4. İndirimler (faturadaki tüm ind.)

5. Masraflar (faturadaki tüm mas.)

9.  Miktar Toplamı (Ana birimler üzerinden)

10. Satır İndirimleri Toplamı

11. Satır Masrafları Toplamı

12. Genel İndirimler Toplamı

13. Genel Masraflar Toplamı

14. Malzeme Satır İndirimi + Fiş Genel İndirim Tutarının Satıra Yansıyan Tutarı

15. Malzeme Satır Masrafı + Fiş Genel Masraf Tutarının Satıra Yansıyan Tutarı

16. Malzemeye Uygulanan Promosyon + Fiş Geneline Uygulanan Promosyonun Satıra Yansıyan Tutarı

17. Promosyon Miktarı

18. Ek Vergi (Tevkifat Tutarı)

19. KDV ve Ek Vergi Hariç Tutar    

20. Ek Vergi

7

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Dövizli

3. İşlem Dövizi

4. Miktar

Filtre Detayları

Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CSC

Cari Hesap Özel Kod

2

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

3

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

4

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

5

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

6

ITC

Malzeme Kodu

7

ISC

Malzeme Özel Kodu

8

STGRP

Malzeme Grup Kodu

9

FSC

Fatura Özel Kodu

10

TSC

Hareket Özel Kodu

11

OHP

Masraf Merkezi Kodu

12

ITY

Fatura Türleri

13

CBX

Kasa Kodu

14

FNO

Fatura Numarası

15

PPL

Ödeme Planı

16

CRC

Cari Hesap Yetki Kodu

17

IRC

Malzeme Yetki Kodu

18

FRC

Fatura Yetki Kodu

19

CLTY

Cari Hesap Türü

20

CUR

Fatura İşlem Dövizi Türü

21

DIV

İşyeri No.

22

DEPT

Bölüm No.

23

WNO

Ambarlar 0...999

24

AFLG

0. Hepsi

1. Muhasebeye Aktarılmayanlar

2. Muhasebeleşmiş Olanlar

25

CBFLG

0. Hepsi

1. Kasadan Kesilen Faturalar Hariç

2. Sadece Kasadan Kesilen Faturalar

26

SRV

Hizmet Kodu

27

SSC

Hizmet Özel Kodu

28

SRC

Hizmet Yetki Kodu

29

CLC

Cari Hesap Kodu

30

UNTC

Birim Kodu

31

USET

Birim Seti Kodu

32

ICHR

Malzeme Karakteristik Kodu

33

TDO

Ticari İşlem Grupları

34

SLC

Satış Elemanı Kodu

35

CLASS

Malzeme Sınıfı

36

WNUM

Ambarlar 0..999

37

DPAR

Departman

38

DVI

İşyeri

39

SHPADD

Sevkiyat Adresi Kodu

40

SHPCOD

Sevkiyat Hesabı Kodu

41

EITYPE

Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat  2.İhracat)

42

EICODE

İthalat / İhracat Dosya Kodu

43

PRJ

Proje Kodu Kriteri

44

STTS

0: Öneri

1: Gerçek

45

CLPRNT

Cari Hesap Grup Şirketi Kodu

46ATAXCEk Vergi KoduFonksiyon Adı

InvCalc1

İlgili Bölümler

Fatura Bölümü

Alım ve satış faturalarına ilişkin bilgilere fatura numaralarından ulaşabilmek için kullanılır.

Kullanımı

InvCalc1(FirmNr; FisheNo; Date1; Date2; Filters; Return; Unit)

Parametreler

Sıra No

Adı

İşlevi

1

Firm Nr

Firma Numarası

2

FisheNo

İlgili Fatura Numarası

3

Date1

Başlangıç Tarihi

4

Date2

Bitiş Tarihi

5

Filters

Filtre Bilgisi

6

ReturnType

1.Tutar

2. KDV Hariç Tutar

3. KDV

4. İndirimler (faturadaki tüm ind.)

5. Masraflar (faturadaki tüm mas.)

9. Miktar Toplamı (Ana birimler üzerinden)

10. Satır İndirimleri Toplamı

11. Satır Masrafları Toplamı

12. Genel İndirimler Toplami

13. Genel Masraflar Toplamı

14.Malzeme Satır İndirimi + Fiş Genel İndirim Tutarının Satıra Yansıyan Tutarı

15. Malzeme Satır Masrafı + Fiş Genel Masraf Tutarının Satıra Yansıyan Tutarı

16. Malzemeye Uygulanan Promosyon + Fiş Geneline Uygulanan Promosyonun Satıra Yansıyan Tutarı

17. Promosyon Miktarı   

18. Ek Vergi (Tevkifat Tutarı)  

19. KDV ve Ek Vergi Hariç Tutar    

20. Ek Vergi

7

Unit

1. Yerel Para Birimi

2. Dövizli

3. İşlem Dövizi

4. Miktar

Filtre Detayları

Sıra No

Filtre Tanımı

İşlevi

1

CSC

Cari Hesap Özel Kod

2

CSC2

Cari Hesap Özel Kod 2

3

CSC3

Cari Hesap Özel Kod 3

4

CSC4

Cari Hesap Özel Kod 4

5

CSC5

Cari Hesap Özel Kod 5

6

ITC

Malzeme Kodu

7

ISC

Malzeme Özel Kodu

8

FSC

Fatura Özel Kodu

9

TSC

Hareket Özel Kodu