Muhtasar Beyanname Destek Dokümanı

Muhtasar Beyanname Destek Dokümanı

Aylık veya Üçer aylık olarak hazırlanan Muhtasar beyannamesinin programda oluşturulması ve xml dosyasının hazırlanarak elektronik ortamda gönderimi sağlanmıştır.Muhtasar beyanname

 • Genel Bilgiler
 • Vergiye Tabi İşlemler
 • Ödemeler
 • Vergi Bildirimi
 • Düzenleme Bilgileri
 • Ekler bölümlerinden oluşmaktadır.


Sırasıyla bu bölümleri inceleyelim.

Genel Bilgiler:

Genel bilgiler bölümü üç başlıktan oluşur .Beyanname numarasının girildiği No alanı , vergi dairesinin seçildiği,beyannamenin hangi dönemin, hangi yıl ve ayına ait olduğu gibi seçeneklerinin belirtildiği idari bilgiler ve mükellefe ait bilgilerin girildiği mükellefin alanı. 
Muhtasar beyanname aylık olarak verildiği gibi 3 'er aylık olarak da verilebilmektedir.İdari bilgiler bölümünde dönem tipi seçeneği ile muhtasar beyannamenin aylık mı üçer aylık mı olduğu belirlenmektedir.


Vergiye Tabi İşlemler:

Vergiye tabi işlemler bölümüde iki başlıktan oluşmaktadır.

 • Matrah ve vergi bildirimi
 • Mahsup edilen vergiler
Diğer beyannamelerimizin oluşturulmasında olduğu gibi beyannameyi oluşturan kalemler için hesap-hesap aralığı tutar yada formül seçeneklerinden biri kullanılmalıdır. 
Ödemeler:

Tevkifata tabi ödemelere ait bildirimin (Ücret ve ücret sayılan ödemeler hariç) bilgilerin girişinin yapıldığı bölümdür.

Bu kaleme uygun olan kişi yada firmalara ait Adres , TC Kimlik ,Vergi Kimlik ,Gayrisafi Tutar vb. bilgileri girilerek listelenmektedir.
Vergi Bildirimi:

Vergi bildirimi bölümüde dört başlıktan oluşmaktadır. 
Çalıştırılan işçi sayısı bölümü aylık – 3 aylık olarak asgari ücretli , diğer ücretli ve gelir vergisi istisna ve teşvik kapsamındaki ücretli çalıştırılan işçi sayılarının toplamlarının girildiği bölümdür.

Muhtasar beyannamenin türüne göre bu alanlardaki kutular edit edilebilir hale dönüşmektedir.Muhtasar beyannamenin dönemi 3 aylık ise çalıştırılan işçi sayısı bölümünde bu periyoda denk gelen aylar için ayrı ayrı işçi sayısı girilmektedir.

Muhtasar aylık olarak veriliyor ise asgari ücretli, diğer ücretli ve gelir vergisi istisna ve teşvik kapsamındaki ücretli çalıştırılan işçi sayısı sadece beyannamenin verildiği o ay için girilmektedir.

Tahsilatı yapılmış kaldırılan vergiler bölümünden ise bu vergilere ait tür kodu seçimi yapılarak karşılığında yapılan gelir vergisi kesintisi tutarı bildirilmektedir.Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tebliği ise üç seçenekten ibarettir.

 • Yok
 • 1 Seri No'lu Tebliğ Kapsamında Teşvik
 • 4 Seri No'lu Tebliğ Kapsamında Teşvik

Belirlenen teşvik tebliğinden yararlanma tarihide Teşvikten Yararlanma Tarihi alanından belirlenmektedir.

Düzenleme Bilgileri:
Vergi sorumlusuna ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür. 

Ekler: 
Ekler bölümü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 • Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 sonrası)
 • Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim
 • Kültür Yatırımları ve Girişimlerine İlişkin Bildirim
 • Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 öncesi)
 • G.V.K Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim
 • Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmeleri Bildirimi
 • G.V.K 4691. Madde Kapsamına İlişkin Bildirim
Mevcut alanlara ait bilgilendirme durumu söz konusu olduğunda bu alanlar doldurulmalıdır.

Vergi bildirimi tabında teşvikten yararlanma tebliği seçilmiş ve tebliğ tarihi belirtilmiş ise tebliğ tarihinde belirtilen seçeneğe ait alan ekler bölümünde doldurulmalıdır.
  • Related Articles

  • Mali Tablolar Destek Dokümanı

   Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilecek işlemler iki gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümde firmanın kullanacağı mali tablo tanımları hazırlanır. Yani tablo ...
  • SGK Muhtasar Birleşmesi

   Eklere bakınız
  • Form Ba-Bs Destek Dokümanı

   Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel ...
  • Kurumlar Vergisi Beyannamesi Destek Dokümanı

   Kurumlar Vergisi beyannamesi yedi başlıktan oluşmaktadır: Genel Bilgiler Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları Kazanç ve İlaveler Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ek Bilgiler Ekler Genel Bilgiler:  Beyannameye ait genel bilgilerin ...
  • Logo Kayıt Saklama Destek Dokümanı

   29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 431 Numaralı VUK Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı, I Sayılı ÖTV Listesi Mükellefleri Sektörü, Petrol piyasası, Doğal Gaz piyasası, LPG piyasası ile Tütün piyasası ile ilgili ...