Logo Kayıt Saklama Destek Dokümanı

Logo Kayıt Saklama Destek Dokümanı

29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 431 Numaralı VUK Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı, I Sayılı ÖTV Listesi Mükellefleri Sektörü, Petrol piyasası, Doğal Gaz piyasası, LPG piyasası ile Tütün piyasası ile ilgili mükellef gruplarının kullandıkları muhasebe programları veya Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemleri gibi yazılımlarında tuttukları kayıtlara belirli standartlar getirmek ve bu mükelleflerden istediği veri/bilgileri alabilmek için elektronik ortamda "Kayıt Saklama Gereksinimleri" zorunluluğunu getirmiştir.

Bu uygulamanın diğer bir amacı vergi denetimini daha etkin hale getirmek için mükelleflerden standart hale getirilmiş veriler alıp bu veriler üzerinde karşılaştırmalı analizler yapabilmektir.

Söz konusu Tebliğ, 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Belirlemenin Amacı;

Vergi mükelleflerin önemli bir bölümü, vergi ile ilgili olay ve işlemlerin takip edilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmaktadır. İfade edilen bu süreçte vergi ile ilgili olaylar açısından önem taşıyan birçok veri ve bilgi, mükellefler tarafından elektronik ortamda oluşturulmakta, analiz edilmekte ve iç kontrol süreçlerinde kullanılmaktadır. Artan faaliyet hacimlerinin de doğal sonucu olan bu durum, vergi ile ilgili olmak üzere elektronik ortamda oluşturulacak kayıtlara yönelik bazı belirlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Tebliğ ile bazı vergi mükelleflerine yönelik olarak yapılan belirlemelerin temel amacı, mal ve hizmet hareketi ile ilgili elektronik ortamda oluşturulacak kayıtlarda yer alması gereken asgari içeriklerin belirlenmesidir. Asgari içerik belirlemesi, söz konusu kayıtların vergi denetimi ile ilgili süreçlerde kullanım imkanını arttırdığı gibi mükelleflere ait iç kontrol süreçlerinin de gelişmesine yardımcı olacaktır.

Zorunluluk kapsamına giren kurumlar;

Aşağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ile birlikte getirilen kayıt saklama gereksinimlerine uygun kayıtları oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorundadır;

 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olan firmalar
 • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından birisine sahip olanlar,
 • 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar
 • 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları LPG Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar
 • ÖTV Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak; o Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler
 • TAPDK'dan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler
 • Tütün mamulleri ile ilgili Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler


Kayıtların oluşturulması, muhafaza ve ibrazı;

Kayıtların, elektronik ortamda oluşturulması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere yine elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. Kayıtlar belirlenen asgari içeriğe sahip olacak şekilde ve yasal defterlerin tutulduğu para birimi kullanılarak oluşturulur.

Kayıtların oluşturulma süresi;

Mükellefler, Muhafazası ve İbrazı Tebliğ kapsamında belirlenen konulara ilişkin kayıtların oluşturulması işlemi, işlemlerin yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlanmak zorundadır. Elektronik ortamda oluşturulan ve muhafaza edilen kayıtların herhangi bir kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen istenmesi durumunda Vergi Usul Kanununun 14'üncü maddesi uyarınca 15 gün içinde ibraz edilmesi gerekecektir. Kayıtların ibrazı sırasında, konular ile ilgili olarak belirlenen asgari içeriğe uyulması ve tebliğde ifade edilen dosya formatlarından birisinin (.xls, .xlsx, xt, .csv veya .xml) kullanımı yeterlidir. Belirlenen süre sonunda ibraz işleminin yapılmamış olması mezkur Kanunun ceza hükümlerinin uygulanmasına neden olacaktır.


Elektronik Kayıtlar;

Kayıtların kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen veya tamamen istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların aşağıda yer alan ve yaygın olarak kullanılan dosya formatlarından en az birisi ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli imkânlara sahip olmalıdır.

  1. .xls - Microsoft Excel dosyası,
  2. .xlsx - Microsoft Excel dosyası,
  3. .txt - Düz metin dosyası,
  4. .csv - Virgül ile ayrılmış değer dosyası,
  5. .xml – Geniş


Belirlenen Kayıt Saklama Gereksinimleri;

Tebliğde, kapsama giren vergi mükelleflerince gerçekleştirilen mal ve hizmet hareketleri ile ilgili olmak üzere, aşağıda sıralanan konular ve bu konulara ilişkin asgari kayıt saklama gereksinimleri yer almaktadır.

 • Satış kayıtları,
 • Alış kayıtları,
 • Dönem başı ve dönem sonu mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları,
 • İthalat kayıtları,
 • İhracat kayıtları,
 • Üretim kayıtları,
 • Diğer kayıtlar.Logo Ürünlerinde Yapılması Gereken İşlemler; 

Kayıt Saklama verileri oluşturulmadan önce ilk olarak verilerin hangi kataloğa oluşturulacağı belirtilmelidir. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi\Genel Muhasebe Parametreleri altındaki Kayıt Saklama Kataloğu belirtilir.
Kayıt Saklama uygulamasında Gelen Muhasebe \ Ana Kayıtlar bölümünden ulaşılır;Kayıt Saklama uygulaması açıldığında ilk olarak daha önce oluşturulmuş kayıtlar listelenecektir. Bu kayıtlar içerisindeki "+" işareti olan kayıtlarda kayıt saklama verilerinin oluşturulup excel'e aktarıldığı belirtilmektir. "-" İşareti olan kayıtlarda ise excel'e herhangi bir kayıt saklama verisinin taşınmadığı belirtilmektedir.Kayıt saklama ekranında da görülebileceği gibi uygulama üzerinde aşağıdaki kayıtlar oluşturulmaktadır;

 • Alış Kayıtları
 • Satış Kayıtları
 • İthalat Kayıtları
 • İhracat Kayıtları
 • Üretim Kayıtları
 • Envanter Kayıtları


Kayıt saklama ekranında yeni bir kayıt eklemek için sağ alt kısımda bulunan ekle simgesine basılır.Gelen Kayıt Sakma Bilgileri ekranında saklama verilerinin hangi tarihler arası alınacağı belirtilir.İlgili tarih aralığı belirtildikten sonra modüller alt kısımda browserlar halinde listelenecektir. Bu ekrandan ilgili modüle ait browsera ulaşılıp "Veri Al" seçeneği ile ilgili tarih aralığından ki verililerin listelenmesi sağlanmaktadır."Veri Al" seçeneği ile ilgili tarih aralığındaki veriler listelendikten sonra "Excel Oluştur" seçeneği ile Muhasebe Parametrelerinde belirtilen Kayıt Saklama Kataloğuna excel dosyasının oluşturulması sağlanmaktadır.

Veri Al / Tüm Veri Al seçenekleri ile değerler getirilip kaydet yapılıp tekrar değiştirildiğinde tarih alanları edit edilmesine izin verilmemektedir.İlgili modüle ait veriler "Veri Al" seçeneği ile getirildiği gibi "Tüm Veri Al" seçeneği ile de bütün modüllere ait kayıtların ilgili browserlara getirilmesi sağlanabilmekte aynı şekilde "Tüm Excel Oluştur" seçeneği ile de ile muhasebe parametrelerinde belirtilen kayıt saklama kataloğuna excel dosyasının oluşturulması sağlanmaktadır."Excel Oluştur" yada "Tüm Excel Oluştur" seçenekleri ile dosyalar oluştur işlemi yapıldığında kayıt saklama kataloğu altında ilgili tarih aralığını içeren bir klasör oluşturularak kayıtlar ayrı ayrı excel formatında oluşturulmaktadır.
Alış Kayıtları;

Temin edilen mal veya hizmetler dolayısıyla(iadeler dahil) alınan fatura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlar listelenmekte olup browserda fatura satırları listelenmektedir. Aynı şekilde browserda fatura satırları için fatura başlıkları tekrar edilecektir. Kayıtların listelenebilmesi için ilgili kayıtların muhasebeleştirilmesi ve yevmiye madde numaralama işleminin yapılmış olması gerekmektedir.

Alış Kayıtları tabındaki satırları aşağıdaki faturalardan oluşmaktadır;

 • Satınalma Faturaları Browserından kesilen;
  • Satınalma Faturası,
  • Alınan Hizmet Faturası,
  • Satınalma İade Faturası,
  • Satınalma Fiyat Farkı Faturası,
  • Müstahsil Makbuzu,
  • Kur Farkı Faturaları
 • Kasa işlemlerinden kesilen Satınalma faturaları;
  • Satınalma Faturası,
  • Alınan Hizmet Faturası,
  • Satınalma İade Faturası,
  • Müstahsil Makbuzu,
 • Banka Fişlerinden kesilen Satınalma Faturaları;
  • Banka Alınan Hizmet Faturası
Alış kayıtlarında listelenen kayıtlar için aşağıdaki unsurlara yer verilmektedir;

  • Yevmiye Numarası:
   • Satınalma Faturasına ait mahsup fişinin yevmiye numarası getirilir.
  • Yevmiye Tarihi:
   • Satınalma Faturasına ait mahsup fişinin tarihi getirilir.
  • Satınalma Faturası Sıra No:
   • Satınalma Faturasının belge numarası alanı getirilir.
  • Satınalma Faturası Tarihi:
   • Satınalma Faturasının tarihi değeri getirilir.
  • Satıcının Adı,Soyadı:
   • Satınalma Faturasında seçilen Cari Hesap kartının kodu getirilir.
  • Satıcının Unvanı:
   • Satınalma Faturasında seçilen Cari Hesap kartının Unvanı getirilir.
  • Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası:
   • Satınalma Faturasında seçilen Cari hesap kartının VKNO veya TCKNO değeri getirilir.
    • Cari Hesap kartının içerisinde yer alan Ticari bilgiler tabındaki Şahıs Şirketi checkbox işaretli olduğunda TCKNO değeri getirilir.
    • Cari Hesap kartının içerisinde yer alan Ticari bilgiler tabındaki Şahıs Şirketi checkbox işaretli değilse VKNO değeri getirilir.


  • Malzeme/Hizmet Türü:
   • Satınalma Faturasında seçilen malzemenin malzeme browserın da ki türü getirilir.
    • Ticari Mal,
    • Karma Koli,
    • Depozitolu Mal,
    • Sabit Kıymet,
    • Hammadde,
    • Yarı Mamul,
    • Mamul,
    • Tüketim Malı,
  • Malzeme/Hizmet Kodu:
   • Satınalma Faturasında seçilen malzeme veya hizmet kartının kodu getirilir.
  • Malzeme/Hizmet Açıklaması:
   • Satınalma Faturasında seçilen malzeme veya hizmet kartının açıklaması getirilir.
  • Malzeme/Hizmet Miktarı:
   • Satınalma Faturasında seçilen malzeme veya hizmet satırındaki miktar değeri getirilir.
  • Malzeme/Hizmet Birim Kodu:
   • Satınalma Faturasında seçilen malzeme veya hizmet satırındaki birim kodu değeri getirilir.
  • Malzeme/Hizmet Birim Fiyat:
   • Satınalma Faturasında seçilen malzeme veya hizmet satırındaki birim fiyat kolonu değeri getirilir.
  • Malzeme/Hizmet Satır Tutarı:
   • Satınalma Faturasında seçilen malzeme veya hizmet satırındaki Tutar değeri getirilir.
  • Satınalma Faturası Satır KDV Tutarı:
   • Satınalma Faturasında seçilen malzeme veya hizmet satırındaki KDV Tutar değeri getirilir.
  • Satınalma Faturası Toplamı:
   • Satınalma Faturasının net değeri getirilir.
  • Satınalma Faturası Ödeme Şekli:
   • Satınalma Faturasının detay satırındaki Ödeme tipi değeri getirilir.
    • İşlem Yapılmayacak olduğunda değer gelmez.
    • Kasadan kesilen satınalma faturalarının değeri NAKİT gelecektir.
    • Bankadan kesilen hizmet faturalarının değeri BANKA gelecektir.

Satış Kayıtları;

Satılan mal veya sunulan hizmetler dolayısıyla (iadeler dahil) düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlar listelenmekte olup browserda fatura satırları listelenmektedir. Aynı şekilde browserda fatura satırları için fatura başlıkları tekrar edilecektir.

Kayıtların listelenebilmesi için ilgili kayıtların muhasebeleştirilmesi ve yevmiye madde numaralama işleminin yapılmış olması gerekmektedir.

Satış Kayıtları tabındaki satırları aşağıdaki faturalardan oluşur;

 • Satış Faturaları Browserından kesilen;
  • Perakende Satış Faturası,
  • Toptan Satış Faturası,
  • Perakende İade Satış Faturası,
  • Toptan Satış İade Faturası,
  • Verilen Hizmet Faturası,
  • Satış Fiyat Farkı Faturası,
 • Kasa işlemlerinden kesilen Satış faturaları;
  • Perakende Satış İade Faturası,
  • Toptan Satış İade Faturası,
  • Perakende Satış Faturası,
  • Toptan Satış Faturası,
  • Verilen Hizmet Faturası,
 • Banka Fişlerinden kesilen Satış Faturaları;
  • Banka Verilen Hizmet Faturası

Satış kayıtlarında listelenen kayıtlar için aşağıdaki unsurlara yer verilmektedir;

 • Yevmiye Numarası:
  • Satış Faturasına ait mahsup fişinin yevmiye numarası getirilir.
 • Yevmiye Tarihi:
  • Satış Faturasına ait mahsup fişinin tarihi getirilir.
 • Satış Faturası Sıra No:
  • Satış Faturasının içerisindeki Belge No değeri getirilir.
 • Satış Faturası Tarihi:
  • Satış Faturasının tarih değeri getirilir.
 • Alıcının Adı, Soyadı:
  • Satış Faturasında seçilen Cari Hesap kartının Kodu getirilir.
 • Alıcının Unvanı:
  • Satış Faturasında seçilen Cari Hesap kartının Unvanı getirilir.
 • Alıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası:
  • Satış Faturasında seçilen Cari hesap kartının VKNO veya TCKNO değeri getirilir.
   • Cari Hesap kartının içerisinde yer alan Ticari bilgiler tabındaki Şahıs Şirketi checkbox işaretli olduğunda TCKNO değeri getirilir.
   • Cari Hesap kartının içerisinde yer alan Ticari bilgiler tabındaki Şahıs Şirketi checkbox işaretli değilse VKNO değeri getirilir.
 • Malzeme/Hizmet Türü:
  • Satış Faturasında seçilen malzemenin malzeme browserın da ki türü getirilir.
   • Ticari Mal,
   • KarmaKoli,
   • Depozitolu Mal,
   • Sabit Kıymet,
   • Hammadde,
   • Yarı Mamul,
   • Mamul,
   • Tüketim Malı,
 • Malzeme/Hizmet Kodu:
  • Satış Faturasında satırda seçilen malzeme ve hizmet kartının kodu getirilir.
 • Malzeme/Hizmet Açıklaması:
  • Satış Faturasında satırda seçilen malzeme ve hizmet kartının açıklaması getirilir.
 • Malzeme/Hizmet Miktarı:
  • Satış Faturasında satırda seçilen malzemenin ve hizmetin miktar kolonu değeri getirilir.
 • Malzeme/Hizmet Birim Kodu:
  • Satış Faturasında satırda seçilen malzemenin ve hizmetin birim kodu değeri getirilir.
 • Malzeme/Hizmet Birim Fiyat:
  • Satış Faturasında satırda seçilen malzeme ve hizmet satırındaki birim fiyat değeri getirilir.
 • Malzeme/Hizmet Satır Tutarı:
  • Satış Faturasın satırdaki Tutar değeri getirilir.
 • Satış Faturası KDV Tutarı:
  • Satış Faturasın satırdaki KDV Tutar değeri getirilir.
 • Satış Faturası İndirim Tutarı:
  • Satış Faturasının satıra uygulanan indirim değeri getirilir.
 • Satış Faturası Masraf Tutarı:
  • Satış Faturasının satıra uygulanan masraf değeri getirilir.
 • Satış Faturası Toplamı:
  • Satış Faturasının net değeri getirilir.
 • Satış Faturası Ödeme Şekli:
  • Satış Faturasının detay satırındaki Ödeme tipi değeri getirilir.
   • İşlem Yapılmayacak olduğunda değer gelmez.
   • Kasadan kesilen satınalma faturalarının değeri NAKİT gelecektir.
   • Bankadan kesilen hizmet faturalarının değeri BANKA gelecektir.


İthalat Kayıtları;

İthalat işlemlerine ilişkin operasyon fişleri üzerinden oluşturulacak elektronik kayıtlar listelenmekte olup browserda fatura satırları listelenmektedir. Aynı şekilde browserda fatura satırları için fatura başlıkları tekrar edilecektir. 
Kayıtların listelenebilmesi için ilgili kayıtların muhasebeleştirilmesi ve yevmiye madde numaralama işleminin yapılmış olması gerekmektedir.İthalat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlarda aşağıdaki unsurlara yer verilmektedir;

  • Yevmiye Numarası:
   • İthalat Operasyon Fişine ait mahsup fişinin yevmiye numarası getirilir.
  • Yevmiye Tarihi:
   • İthalat Operasyon Fişine ait mahsup fişinin tarihi getirilir.
  • Satınalma Faturası Sıra No:
   • İthalat Operasyon Fişine ait Satınalma faturasının belge no değeri getirilir.
  • Satınalma Faturası Tarihi:
   • İthalat Operasyon Fişine ait Satınalma faturasının tarih değeri getirilir.
  • Satıcının Adı, Soyadı:
   • İthalat Operasyon Fişine ait Satınalma Faturası içerisinde seçilen Cari Hesap kartının kodu getirilecektir.
  • Satıcının Unvanı:
   • İthalat Operasyon Fişine ait Satınalma Faturası içerisinde seçilen Cari Hesap kartının Unvanı getirilecektir.
  • Satıcının Ülkesi:
   • İthalat Operasyon Fişinin ithalat bilgileri tabındaki Çıkış Ülke Kodu değeri getirilir.
  • İthalatın Gerçekleştirildiği Gümrük İdaresi:
   • İthalat Operasyon Fişinin ithalat bilgileri tabındaki Gümrük Kodu değeri getirilir.
  • Fiili İthalat Tarihi:
   • İthalat Operasyon Fişinin Satınalma Fatura tarih değeri getirilecektir.
  • Filli İthalat Miktarı:
   • İthalat Operasyon Fişinin Satınalma Fatura satırındaki miktar değeri getirilecektir.
  • Gümrük Beyannamesi Tescil Tarihi:
   • İthalat Operasyon Fişinin İthalat Bilgileri tabındaki GGB tarihi değeri getirilir.
  • Gümrük Beyannamesi Tescil Numarası:
   • İthalat Operasyon Fişinin ithalat Bilgileri tabındaki GGB No değeri getirilir.
  • Malzemenin G.T.I.P numarası:
   • İthalat Operasyon Fişine ait Satınalma Faturası içerisinde seçilen malzemeye ait GTİP kodu değeri getirilir.
  • Malzeme/Hizmet Türü:
   • İthalat Operasyon Fişine ait Satınalma Faturasında seçilen malzemenin malzeme browserın da ki türü getirilir.
    • Ticari Mal,
    • KarmaKoli,
    • Depozitolu Mal,
    • Sabit Kıymet,
    • Hammadde,
    • Yarı Mamul,
    • Mamul,
    • Tüketim Malı,

  • Malzeme/Hizmet Kodu:
   • İthalat Operasyon Fişinin Satınalma Faturası satırında seçilen malzeme ve hizmetin kodu getirilir.
  • Malzeme/Hizmet Açıklaması:
   • İthalat Operasyon Fişinin Satınalma Faturası satırında seçilen malzeme ve hizmetin açıklaması getirilecektir.
  • Malzeme/Hizmet Brüt Miktarı:
   • İthalat Operasyon Fişinin Satınalma Faturası satırında seçilen malzeme ve hizmetin miktar değeri getirilecektir.
  • Malzeme/Hizmet Net Miktar:
   • İthalat Operasyon fişinin milileştirilmiş miktarı getirilir.
  • Malzeme/Hizmet Birim Kodu:
   • İthalat Operasyon Fişinin Satınalma Faturası satırında seçilen malzeme ve hizmetin birim kodu getirilir.
  • Malzeme/Hizmet Birim Fiyat:
   • İthalat Operasyon Fişinin Satınalma Faturası satırında seçilen malzeme ve hizmetin birim fiyat değeri getirilir.
  • Malzeme/Hizmet Satır Tutarı:
   • İthalat Operasyon Fişinin Satınalma Faturası satırındaki Tutar değeri getirilir.
  • Satınalma Faturası Satır KDV Tutarı:
   • Tebliğide bu satır istendiğinde programdan bu değer çekilmeyecek.
  • Satınalma Faturası Toplam Tutarı:
   • İthalat Operasyon Fişinin Satınalma Faturasının Net değeri getirilir.
  • İthalat Bedelinin Ödendiği Bankanın Adı/Şubesi ve IBAN Numarası:
   • İthalat Operasyon Fişinin Döviz Satış Belgesinde ödendiği banka hesabına ait IBAN ve Şube Adı getirilecektir.


İhracat Kayıtları;

İhracat işlemlerine ilişkin operasyon fişleri üzerinden oluşturulacak elektronik kayıtlar listelenmekte olup browserda fatura satırları listelenmektedir. Aynı şekilde browserda fatura satırları için fatura başlıkları tekrar edilecektir.

Kayıtların listelenebilmesi için ilgili kayıtların muhasebeleştirilmesi ve yevmiye madde numaralama işleminin yapılmış olması gerekmektedir.İhracat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlarda aşağıdaki unsurlara yer verilmektedir;

 • Yevmiye Numarası:
  • İhracat Operasyon Fişinin Satış Faturasına ait mahsup fişinin yevmiye numarası getirilecektir.
 • Yevmiye Tarihi:
  • İhracat Operasyon Fişinin Satış Faturasına ait mahsup fişinin tarih değeri getirilecektir.
 • Satış Faturası Sıra No:
  • İhracat Operasyon Fişinin Satış Faturasında ki Belge No değeri getirilecektir.
 • Satış Faturası Tarihi:
  • İhracat Operasyon Fişinin Satış Faturasında ki tarih değeri getirilecektir.
 • Alıcının Adı, Soyadı:
  • İhracat Operasyon Fişine ait Satış Faturasında seçilen Cari Hesap kartının Kodu değeri getirilecektir.
 • Alıcının Unvanı:
  • İhracat Operasyon Fişine ait Satış Faturasında seçilen Cari Hesap kartının Unvanı değeri getirilecektir.
 • Alıcının Ülkesi:
  • İhracat Operasyon Fişinin İhracat bilgileri tabındaki Varış Ülkesi değeri getirilecektir.
 • İhracatın Gerçekleştirildiği Gümrük İdaresi:
  • İhracat Operasyon Fişinin İhracat Bilgileri tabındaki Gümrük Kodu değeri getirilecektir.
 • Fiili İhracat Tarihi:
  • İhracat Operasyon Fişine ait Satış Faturasının tarih değeri getirilecektir.
 • Gümrük Beyannamesi Tescil Tarihi:
  • İhracat Operasyon Fişinin İhracat Bilgileri tabındaki GÇB tarih değeri getirilecektir.
 • Gümrük Beyannamesi Tescil Numarası:
  • İhracat Operasyon Fişinin İhracat Bilgileri tabındaki GÇB No değeri getirilecektir.
 • Malzemenin GTİP Numarası:
  • İhracat Operasyon Fişine ait Satış Faturası satırındaki malzemenin GTİP kodu değeri getirilecektir.
 • Malzeme/Hizmet Türü:
  • İhracat Operasyon Fişine ait Satış Faturasında seçilen malzemenin malzeme browserın da ki türü getirilir.
   • Ticari Mal,
   • Karma Koli,
   • Depozitolu Mal,
   • Sabit Kıymet,
   • Hammadde,
   • Yarı Mamul,
   • Mamul
   • Tüketim Malı,
 • Malzeme/Hizmet Kodu:

  • İhracat Operasyon Fişinin Satış Faturası satırında seçilen malzeme veya hizmetin kodu getirilir.
 • Malzeme/Hizmet Açıklaması:
  • İhracat Operasyon Fişinin Satış Faturası satırında seçilen malzeme veya hizmetin açıklaması getirilir.
 • Malzeme/Hizmet Brüt Miktar:
  • İhracat Operasyon Fişinin Satış Faturası satırında seçilen malzeme veya hizmetin miktar değeri getirilir.
 • Malzeme/Hizmet Net Miktar:
  • İhracat Operasyon Fişinin Satış Faturası satırında seçilen malzeme veya hizmetin miktar değeri getirilir.
 • Malzeme/Hizmet Birim Kodu:
  • İhracat Operasyon Fişinin Satış Faturası satırında seçilen malzeme veya hizmetin birim kodu değeri getirilir.
 • Malzeme/Hizmet Birim Fiyat:
  • İhracat Operasyon Fişinin Satış Faturası satırında seçilen malzeme veya hizmetin birim fiyat değeri getirilir.
 • Malzeme/Hizmet Satır Tutarı:
  • İhracat Operasyon Fişinin Satış Faturası satırında seçilen malzeme veya hizmetin Tutar değeri getirilir.
 • İhracat Faturası Toplam Tutarı:
  • İhracat Operasyon Fişinin Satış Faturanın Net değeri getirilir.
 • İhracat Bedelinin Ödendiği Bankanın Adı/Şubesi ve IBAN Numarası:
  • İhracat Operasyon Fişinin Döviz Alış Belgesinde ödendiği banka hesabına ait IBAN ve Şube Adı getirilecektir.


Üretim Kayıtları;

Gerçekleştirilen üretim faaliyetlerine ait üretim emri sonucu oluşan Üretimden giriş fişleri, sarf ve fire fişleri dikkate alınarak kayıtlar oluşturulmaktadır. Üretim kayıtları için aşağıdaki unsurlara yer verilmektedir;

Üretim Girdileri(Sarf, Fire Fişi);

 • Üretim Başlangıç Tarihi:
  • Üretim Emrinin Başlangıç tarih değeri getirilir.
   • Hızlı Üretim Fişine ait tarih değeri getirilir.
 • Üretim Bitiş Tarihi:
  • Üretim Emrinin Bitiş Tarih değeri getirilir.
   • Hızlı Üretim Fişine ait tarih değeri getirilir.
 • Girdi Malzeme Türü:
  • Üretim Emri(Hızlı Üretim) sonucu oluşmuş sarf ve fire fişindeki malzemelerin malzeme browserın da ki tür değerleri getirilir.
   • Ticari Mal,
   • Karma Koli,
   • Depozitolu Mal,
   • Sabit Kıymet,
   • Hammadde,
   • Yarı Mamul,
   • Mamul,
   • Tüketim Malı,
 • Girdi Malzeme Kodu:
  • Üretim emri(Hızlı Üretim)sonucu oluşmuş sarf ve fire fişindeki malzemelerin kodu getirilir.
 • Girdi Malzeme Açıklaması:
  • Üretim emri(Hızlı Üretim) sonucu oluşmuş sarf ve fire fişindeki malzemelerin açıklaması getirilir.
 • Girdi Malzeme Miktarı:
  • Üretim emri(Hızlı Üretim)sonucu oluşmuş sarf ve fire fişindeki malzemelerin miktar değeri getirilir.
 • Girdi Malzeme Birim Kodu:
  • Üretim emri(Hızlı Üretim)sonucu oluşmuş sarf ve fire fişindeki malzemelerin birim kodu getirilir.
 • Girdi Malzeme Maliyeti:
  • Üretim emri(Hızlı Üretim) sonucu oluşmuş sarf ve fire fişindeki malzemelerin birim maliyeti getirilir.
 • Toplam Maliyet:
  • Girdi Malzeme Maliyeti* Girdi Malzeme Miktarı=değeri getirilir.


Üretim Çıktıları(Üretimden Giriş Fişi);

 • Üretim Başlangıç Tarihi:
  • Üretim Emrinin Başlangıç tarih değeri getirilir.
 • Üretim Bitiş Tarihi:
  • Üretim Emrinin Bitiş tarih değeri getirilir.
 • Üretilen Malzeme Türü:
  • Üretim emri(Hızlı Üretim) sonucu oluşmuş Üretimden giriş fişindeki malzemelerin malzeme browserın da ki tür değerleri getirilir.
   • Ticari Mal,
   • KarmaKoli,
   • Depozitolu Mal,
   • Sabit Kıymet,
   • Hammadde,
   • Yarı Mamul,
   • Mamul,
   • Tüketim Malı,
 • Üretilen Malzeme Kodu:
  • Üretim emri(Hızlı Üretim) sonucu oluşmuş Üretimden Giriş fişindeki malzemelerin kodu getirilir.
 • Üretilen Malzeme Açıklaması:
  • Üretim emri(Hızlı Üretim) sonucu oluşmuş Üretimden Giriş fişindeki malzemelerin açıklaması getirilir.
 • Üretilen Malzeme Miktarı:
  • Üretim emri(Hızlı Üretim) sonucu oluşmuş Üretimden Giriş fişindeki malzemelerin miktar değeri getirilir.
 • Üretilen Malzeme Birim Kodu:
  • Üretim emri(Hızlı Üretim) sonucu oluşmuş Üretimden Giriş fişindeki malzemelerin birim kodu getirilir.
 • Üretilen Malzeme Maliyeti:
  • Üretim emri(Hızlı Üretim) sonucu oluşmuş Üretimden Giriş fişindeki malzemelerin birim fiyatı getirilir.
 • Toplam Maliyet:
  • Malzeme Maliyeti* Malzeme Miktarı= değeri getirilir.

Üretim süreci için;

 • Üretim Reçetesi Satır Tipi:
  • Üretim Reçete satırındaki Satır Tipi değeri getirilir.
 • Üretim Reçetesi Malzeme Türü:
  • Üretim Reçete satırındaki malzemenin malzeme browserın da ki türü değeri getirilir.
   • Ticari Mal,
   • Karma Koli,
   • Depozitolu Mal,
   • Sabit Kıymet,
   • Hammadde,
   • Yarı Mamul,
   • Mamul,
   • Tüketim Malı,
 • Üretim Reçetesi Malzeme Kodu:
  • Üretim Reçete satırında seçilen malzemenin kodu getirilir.
 • Üretim Reçetesi Malzeme Açıklaması:
  • Üretim Reçete satırında seçilen malzemenin açıklaması getirilir.
 • Üretim Reçetesi Malzeme Miktarı:
  • Üretim Reçete satırında seçilen malzemenin miktar değeri getirilir.
 • Üretim Reçetesi Malzeme Birim Kodu:
  • Üretim Reçete satırında seçilen malzemenin birim kodu getirilir.
 • Üretim Reçetesi Satır Maliyet Oranı:
  • Üretim Reçete satırında seçilen malzemenin satır maliyet oranı getirilir
 • Üretim Reçetesi Satır Ambar:
  • Üretim Reçete satırında seçilen malzemenin satır ambar kodu getirilir.
 • Üretim Reçetesi Satır Operasyon:
  • Üretim Reçete satırında seçilen malzemenin satır operasyon kodu getirilir.


Envanter Kayıtları;

Dönem başı ve dönem sonu mal (ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul, ara girdi ve ticari mal) mevcutlarına ilişkin kayıtlardan oluşmaktadır. , her bir mal cinsi ile ilgili olmak üzere asgari;

Dönem Başlangıç Envanter Kayıtları

 • Dönem Başlangıç Tarihi:
  • Kayıt Saklama başlangıç tarihinde belirtilen değer getirilir.
 • Malzeme Türü:
  • Malzemenin malzeme browserın da ki türü getirilir.
 • Malzeme Kodu:
  • Malzemenin kodu getirilir.
 • Malzeme Açıklaması:
  • Malzemenin açıklaması getirilir.
 • Malzeme Miktarı:
  • Malzemenin başlangıç tarih de elde olan miktar değeri getirilir.
 • Malzeme Maliyeti:
  • Malzemenin maliyeti ya da alım faturası ise birim fiyatı getirilir.
 • Toplam Tutar:
  • Malzeme Miktarı* Malzeme Maliyeti
 • Yarı Mamullerin Üretim Emri Tamamlanma Yüzdesi
  • Değer getirilmeyecek tebliğde istenen için açıldı.


Dönem Bitiş Envanter Kayıtları

 • Dönem Bitiş Tarihi:
  • Kayıt Saklama bitiş tarihinde belirtilen değer getirilir.
 • Malzeme Türü:
  • Malzemenin malzeme browserın da ki türü getirilir.
 • Malzeme Kodu:
  • Malzemenin kodu getirilir.
 • Malzeme Açıklaması:
  • Malzemenin açıklaması getirilir.
 • Malzeme Miktarı:
  • Malzemenin başlangıç tarih de elde olan miktar değeri getirilir.
 • Malzeme Maliyeti:
  • Malzemenin maliyeti ya da alım faturası ise birim fiyatı getirilir.
 • Toplam Tutar:
  • Malzeme Miktarı* Malzeme Maliyeti
 • Yarı Mamullerin Üretim Emri Tamamlanma Yüzdesi
  • Değer getirilmeyecek tebliğde istenen için açıldı.
  • Related Articles

  • Kayıt Numaralama Şablonları Destek Dokümanı

   Kayıt numaralama özelliği; firmaya ait işlemlerde kullanılan belgelerin, firmaya özel numaralar ile kaydedilip izlenmesine imkan tanır. Ticari sistemde fiş ve faturalara ait bilgiler, yapılan işleme uygun fiş türü seçilerek kaydedilir. Her bir fiş ...
  • Tedarikçi Değerlendirmeleri Destek Dokümanı

   Firmaların tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçimlerini yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir.  Malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun ...
  • Logo Connect FDA

   LOGO CONNECT – TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)  LogoConnect FDA ,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer firmaya doküman aktarımı yapabilmesini ...
  • Malzeme Virmanı Destek Dokümanı

   Malzemeler arası miktar/stok aktarımı için ve/veya farklı bir amaç için alınmış malzeme miktarının bir kısmı yada tamamı sabit kıymet olarak kullanılmak istendiğinde, malzemeler arası aktarım yapılarak ilgili malzeme giriş yapılmış miktarın sabir ...
  • Logo e-Defter Uygulaması

   E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına ...