Kurumlar Vergisi Beyannamesi Destek Dokümanı

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Destek Dokümanı

Kurumlar Vergisi beyannamesi yedi başlıktan oluşmaktadır:

 • Genel Bilgiler
 • Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları
 • Kazanç ve İlaveler
 • Vergi Bildirimi
 • Düzenleme Bilgileri
 • Ek Bilgiler
 • Ekler
Genel Bilgiler: 
Beyannameye ait genel bilgilerin girişinin yapıldığı bölümdür.Vergi dairesi ve beyanname dönemine ait bilgilerin girildiği "İdari Bilgiler" , mükellefe ait vergi kimlik numarası ,ünvan vb. Bilgilerin girildiği "Mükellefin",dar mükellef temsilcisine ait bilgilerin girildiği " Dar Mükellef Temsilcisi" bölümlerinden oluşmaktadır. 
Kurumlar Vergisi Beyannamesi dönem tipi

 • Yıllık
 • 12 Aylık Özel Hesap Dönemi ' dir.Yıllık dönem tipi mali yıl başlangıcı Ocak bitişi ise Aralık olan firmalar için geçerlidir.12 Aylık Özel Hesap Döneminde ise yine mali yıl baz alınır ancak burada dönem başlangıç ve bitiş ayı farklıdır.
Burada istisnai olarak bu özel dönemin bitiş ay bilgisi girilmektedir. 

Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları: 

Kuruma bağlı işyerlerinin sayılarının girildiği , geçmiş yıl zararlarının beyan edildiği bölümdür.

 • Kuruma Bağlı İşyerlerinin Türü ve Sayısı: • Geçmiş Yıl Zararları :Kazanç ve İlaveler: 
Kazanç ve İlaveler bölümü dört başlıktan oluşur:

 • Ticari Bilanço Karı – Ticari Bilanço Zararı
 • İlaveler
 • Zarar Olsa dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler
 • Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler


İşletmenin bilançosunda kar yada zarar olma durumunun belirtildiği bölüm "Ticari Bilanço Karı – Ticari Bilanço Zararı" seçenekleri ile ifade edilir.


İlaveler bölümünde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler yada Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu tanımlamalarına ait girişler bulunmaktadır.
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirim Türlerine göre tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

Bu bölümde de kazancın bulunması durumunda indirilecek istisna ve indirim türlerine ait tanımlamalar yapılmaktadır. 

Vergi Bildirimi:

Vergi bildirimi başlığı üç bölümden oluşmaktadır.İlk bölümde KVK kapsamındaki indirimli kurumlar vergisi matrahları,oranları , safi kurum kazancının Türkiye dışında elde edilen kısmı ve işletmeden çeklilen enflasyon düzeltme farklarına ait bilgiler yer alır.İkinci bölüm mahsup edilecek vergilerden oluşmaktadır.Üçüncü bölüm ise kazancın tespit yöntemidir.
Kazancın tespit yöntemi:

 • Bilanço
 • İşletme Hesabı Özeti
 • Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri
Eğer kazancın tespit yöntemi "Bilanço" seçilmiş ise bilanço tipide belirtilmelidir. 

Bilanço tipi seçenekleri:

 • Bankalar
 • Sigorta Şirketleri
 • Tek Düzen Hesap Planı
 • Katılım Bankaları
 • Yatırım Fonları
 • Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman Şirketleri

Ekler bölümünde yer alan veri girişleride burada seçilen kazancın tespit yöntemi ve buna bağlı bilanço tipine göre yapılmaktadır. 

Ör: Kazancın tipi bilanço ve bilanço tipide katılım bankaları seçilmiş ise ekler bölümünde bu alanlar veri girişi yapılmalıdır. 

Düzenleme Bilgileri:Bu bölümde beyannamenin hangi sıfatla verildiği,beyannameyi düzenleyen ,gönderen bilgileri girilmektedir.

Ek Bilgiler:

Ek bilgiler iki başlıktan oluşmaktadır :

 • Ek Bilgiler
 • İşletme Hesabında Defter Tutanlara İlişkin Performans BilgileriEkler:
Kazancın tespit yöntemine göre doldurulan alanlardır. 


  • Related Articles

  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Destek Dokümanı

    Gelir Vergisi Beyannamesi 7 bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Kazanç Bildirim Detayı Gelir Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Performans Bilgileri Ekler Genel Bilgiler: Genel bilgiler bütün beyannamelerde olduğu gibi idari bilgilerin ...
  • Kurumlar Vergisi Beyannamesi

   1.84.00.00 sürümü ile birlikte Genel Muhasebe / Anakayıtlar / E Beyannameler seçenekleri arasına Kurumlar Vergisi beyannamesi eklenmiştir. Kurumlar Vergisi beyannamesi yedi başlıktan oluşmaktadır : Genel Bilgiler Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl ...
  • Gelir Vergisi Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

   Gelir vergisi beyannamesi Genel Muhasebe / Ana kayıtlar / E Beyannameler seçeneğinden tanımlanmaktadır.                                                                                                           Gelir Vergisi Beyannamesi 7 bölümden ...
  • Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi

   Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi dört bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Matrah Bildirimi Vergi Bildirimi Ekler Genel Bilgiler: Beyannameye ait tanım bilgilerinin yer aldığı giriş bölümüdür.İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgiler buradan ...
  • Mali Tablolar Destek Dokümanı

   Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilecek işlemler iki gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümde firmanın kullanacağı mali tablo tanımları hazırlanır. Yani tablo ...